Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2020, 11545Overig

Kennisgeving Stikstofbuffer Heiligerlee, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van vrijdag 28 februari 2020 tot en met donderdag 9 april 2020 liggen voor de Stikstofbuffer Heiligerlee de ontwerpbesluiten ter inzage. Iedereen kan gedurende deze periode op de ontwerpbesluiten reageren door het indienen van een zienswijze.

Wat gaat er gebeuren?

De stikstofbuffer of -caverne bij Heiligerlee (gemeente Oldambt) wordt sinds 2010 door Gasunie Transport Services (GTS) gebruikt voor het opslaan van stikstof dat wordt geproduceerd door de stikstofinstallatie in Zuidbroek (gemeente Midden-Groningen). Het grootste deel van de geproduceerde stikstof wordt direct gemengd met geïmporteerd gas – om dit geschikt te maken voor cv- en kookapparatuur van huishoudens in Nederland – en via het transportnetwerk van GTS vervoerd naar de rest van het land. Het deel dat niet direct wordt bijgemengd, wordt getransporteerd via een pijpleiding naar de stikstofbuffer bij Heiligerlee voor tijdelijke opslag. De stikstofpijp­leiding loopt van de stikstofinstallatie in de gemeente Midden-Groningen, door Scheemda naar de bufferlocatie. Als stikstofbuffer wordt een bestaande zoutcaverne(holte) gebruikt bij Heiligerlee aan de zuidkant van Winschoten, bij de grens met Scheemda (gemeente Oldambt). GTS breidt de bestaande stikstofinstallatie in Zuidbroek momenteel uit met een aanvullende stikstofinstallatie. Voor deze uitbreiding is een afzonderlijke procedure afgerond. U vindt meer informatie hierover op: www.bureau-energieprojecten.nl.

Om na de uitbreiding van de stikstofinstallatie in Zuidbroek de stikstofcaverne zo optimaal mogelijk te gebruiken, moet de injectie­capaciteit, zoals is vastgelegd in het bestaande stikstof-opslagplan, van 16.000 m3 per uur worden vergroot naar 190.000 m3 per uur. Dit gebeurt via een wijziging van het stikstof-opslagplan. Technisch hoeft er aan de stikstof-caverne niets te worden gewijzigd, omdat de bestaande bebuizing voldoende capaciteit heeft.

Ook de bestaande stikstofleiding heeft voldoende capaciteit om de toename van stikstof te kunnen transporteren van Zuidbroek naar Heiligerlee en terug. Verder worden een vochtvanger en een noodaggregaat geplaatst. Dit wordt geregeld in de omgevingsvergunning.

Waarom is dit project nodig?

Door vergroting van de injectiecapaciteit van de caverne kan de caverne net zo snel met stikstof worden gevuld als dat de stikstof eruit kan worden gehaald. De vochtvanger en het noodaggregaat zijn nodig voor een optimaal gebruik van de stikstofbuffer.

Welke procedure wordt gevolgd?

Op de besluitvorming over Stikstofbuffer Heiligerlee is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. De besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure. De Minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure. De besluiten worden gelijktijdig ter inzage gelegd.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt de ontwerpbesluiten en andere onderliggende stukken van vrijdag 28 februari 2020 tot en met donderdag 9 april 2020 digitaal inzien op: www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken bij:

 • Gemeente Oldambt, Johan Modastraat 6, 9671 CD Winschoten.

Inloopbijeenkomst

U bent welkom bij de inloopbijeenkomst die de Minister van Economische Zaken en Klimaat samen met GTS organiseert.

Die bijeenkomst vindt plaats op:

 • 11 maart 2020 in De Boschpoort, Het Boschplein 2, 9671 GB Winschoten, telefoon 0597 42 12 81.

Vooraf aanmelden is niet nodig. De inloopbijeenkomst is van 19.00 uur tot 21.00 uur. Bij de inloopbijeenkomst vindt u informatie over het project en over de procedure. Er zijn medewerkers aanwezig van GTS en van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan wie u uw vragen kunt stellen.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. In een zienswijze laat u weten wat u vindt van de ontwerpbesluiten. U kunt hierbij denken aan:

 • Staan er naar uw mening onjuistheden in de ontwerpbesluiten?

 • Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

 • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u aangeven hoe?

 • Zijn er andere zaken die u naar voren wilt brengen?

We stellen het op prijs als u aangeeft op welke delen van de ontwerpbesluiten of de onderliggende stukken u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

Alleen als u een zienswijze op het ontwerp van een besluit heeft ingediend, kunt u later tegen dat besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt een zienswijze indienen van vrijdag 28 februari 2020 tot en met donderdag 9 april 2020. Dat kan op verschillende manieren:

 • Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op: www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Stikstofbuffer Heiligerlee’. U krijgt dan per brief een ontvangstbevestiging. U kunt niet reageren per e-mail.

 • Per post door een brief te sturen naar

  Bureau Energieprojecten

  Inspraakpunt Stikstofbuffer Heiligerlee

  Postbus 142

  2270 AC Voorburg

  Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.

 • Voor het opnemen van mondelinge zienswijzen is er tijdens de inloop­bijeenkomst een notulist aanwezig. U kunt ook op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur bellen met Bureau Energieprojecten via telefoonnummer 070 379 89 79.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Ook bewaren wij uw gegevens niet langer dan nodig. U vindt meer informatie over het privacybeleid op www.bureau-energieprojecten.nl.

Wat is de verdere procedure?

De ontvangen zienswijzen, reacties en adviezen worden betrokken bij het vaststellen van de definitieve besluiten.

De definitieve besluiten worden vervolgens ter inzage gelegd. Dit wordt aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. Op dat moment start de beroepstermijn.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over Stikstofbuffer Heiligerlee en alle bijbehorende stukken vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u Bureau Energieprojecten bellen via telefoonnummer 070 379 89 79.