Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2020, 11535Vergunningen



Gemeente Amsterdam - verlening omgevingsvergunning - verhuren van de woning aan meerdere huishoudens - Aurikelstraat 98, Amsterdam

Logo Amsterdam

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord maakt bekend dat zij voor

het gebouw Aurikelstraat 98, 1032 AX op 10 februari 2020 een omgevingsvergunning heeft verleend voor het verhuren van de woning aan meerdere huishoudens ("gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met ruimtelijke regels").

BEROEP

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken nadat het besluit ter inzage is gelegd, tegen dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank te Amsterdam. Het beroepschrift dient ten minste te bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift is gericht en de gronden van het beroep. Het beroepschrift dient (met een afschrift van het besluit waartegen beroep wordt gemaakt) te worden gezonden aan: rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als men een zienswijze tegen het ontwerpbesluit heeft ingediend.

VOORLOPIGE VOORZIENING

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien beroep is ingesteld bij de rechtbank, kan aan de voorzieningenrechter van de rechtbank worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek om voorlopige voorziening (met een afschrift van het besluit en het ingediende bezwaarschrift) dient te worden gezonden aan: Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. Hieraan zijn kosten (griffierecht) verbonden.

Dossiernummer: OLO4715703/19-4715

Amsterdam, 26 februari 2020

Het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord