Provincie Zeeland – Kennisgeving Ontwerp aanvulling planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en Ontwerp wijziging Omgevingsverordening Zeeland 2018

Logo Zeeland

Op 18 februari 2020 hebben Gedeputeerde Staten de Ontwerp aanvulling planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 vastgesteld voor zienswijzen en advies. Het Natuurbeheerplan Zeeland bevat de begrenzing van natuurgebieden en agrarische beheergebieden en dient onder andere voor de subsidiëring van het natuurbeheer via het SNL. De ontwerp planwijziging betreft een aanvulling op de planwijziging 2019 voor met name het onderdeel nieuwe natuur en bevat wijzigingen in de begrenzing van enkele bestaande natuurgebieden, van nieuwe natuurgebieden en agrarische gebieden van ecologische betekenis, alsmede wijzigingen van beheertypen en ambitiebeheertypen van enkele bestaande natuurgebieden, respectievelijk nieuwe natuurgebieden. Bij de planwijziging wijzigen GS tevens de begrenzing van de in de bijlagen 9, 10, en 11 aangegeven gebieden van de Omgevingsverordening Zeeland 2018. In verband hiermee hebben GS een ontwerpbesluit tot wijziging van de Omgevingsverordening vastgesteld.

 

Ter inzage

De Ontwerp aanvulling planwijziging 2019 van het Natuurbeheerplan Zeeland 2016 en het Ontwerpbesluit tot wijziging van de Omgevingsverordening Zeeland 2018 in verband met de wijziging van de bijlagen 9, 10 en 11 liggen vanaf 24 februari 2020 tot en met 6 april 2020 ter inzage op het provinciehuis, Abdij 6 te Middelburg en op de gemeentehuizen in Zeeland en kunnen verder worden ingezien op en gedownload van de provinciale website op https://www.zeeland.nl/terinzage. De bijbehorende kaarten kunnen in deze periode in detail worden bekeken via de provinciale website op: https://kaarten.zeeland.nl/map/natuur_landschap en www.ruimtelijkeplannen.nl  

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder naar keuze mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij de Gedeputeerde Staten van Zeeland. Schriftelijke zienswijzen kunnen, voorzien van adresgegevens en motivering, worden ingediend bij Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met Provincie Zeeland op 0118-631011.

 

Naar boven