Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2020, 11444Vergunningen

Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A16 Rotterdam, Rijkswaterstaat

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning bouwen

De toenmalige Minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 29 juni 2016 het tracébesluit A16 Rotterdam vastgesteld. Dit tracébesluit voorziet in de nieuwe 11 km lange rijksweg die de A16 ter hoogte van het Terbregseplein verbindt met de A13 bij Rotterdam The Hague Airport. Het tracébesluit A16 Rotterdam is op 1 augustus 2017 onherroepelijk geworden.

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voor­bereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen, ontheffingen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit.

Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen.

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het tracébesluit A16 Rotterdam is nevenstaand ontwerpbesluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het betreft een aanvraag van De Groene Boog Construction v.o.f. om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Het ontwerpbesluit met kenmerk 76401 is afgegeven namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland en heeft betrekking op:

  • het bouwen van de Rottemerentunnel (KW40) ten behoeve van het project A16 op de locatie Bergschenhoek, sectie B, nummers 8735, 8736, 8738, 8733, 8470, 8454, 8720 en Rotterdam Hillegersberg sectie B nummers 9996, 1616, 9980, 10 034, 9983, 10027 en tussenliggende percelen.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 27 februari 2020 tot en met woensdag 8 april 2020 tijdens kantooruren digitaal ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Lansingerland, Tobias Asserlaan 1, 2662 SB Bergschenhoek. Voor het inzien van de stukken kunt u vooraf contact opnemen met de heer R. Dillisse via telefoonnummer 14 010.

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van donderdag 27 februari 2020 tot en met woensdag 8 april 2020 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lansingerland, ter attentie van de heer Dillisse, Postbus 1, 2650 AA Bergschenhoek. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u bellen via telefoonnummer 14 010.

Gewezen wordt op het feit dat alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit, of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op dit ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep kunnen instellen tegen het definitieve besluit.

Meer informatie?

Nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u inwinnen bij de heer R. Dillisse van de gemeente Lansingerland via telefoonnummer 14 010.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, het wnd. hoofd van de afdeling BJV-Projectadvisering bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, W. Warmerdam