Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2020, 11393Vergunningen

Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project Nieuwe Sluis Terneuzen, Rijkswaterstaat

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning activiteit bouwen – gemeente Terneuzen

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voor­bereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen.

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het Tracébesluit Nieuwe Sluis Terneuzen is onderstaand ontwerpbesluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het betreft een aanvraag van Sassevaart om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het ontwerpbesluit voor een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (kenmerk W-AOV190582/00234622) ten name van Sassevaart is op 26 februari 2020 afgegeven door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen en betreft de realisatie van de deurkassen, drempel en sponning van het Binnenhoofd op de locatie Sluizencomplex in Terneuzen.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 februari 2020 tot en met 8 april 2020 tijdens kantooruren ter inzage op het gemeentekantoor van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1, 4531 GZ Terneuzen. Voor het inzien van de stukken kan contact opgenomen worden met het team Vergunningen & Handhaving via telefoonnummer 14 0115.

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Van 27 februari 2020 tot en met 8 april 2020 kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terneuzen, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kan contact opgenomen worden met mevrouw L. van Damme of de heer N. van Hurck, telefoonnummer 14 0115.

Gewezen wordt op het feit dat alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep kunnen instellen tegen het definitieve besluit.

Meer informatie?

Voor nadere informatie met betrekking tot het ontwerpbesluit kunt u zich wenden tot de publieksbalie, telefoon 14 0115.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, het wnd. afdelingshoofd BJV-Projectadvisering bij Rijkswaterstaat Corporate Dienst, W. Warmerdam