Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluiten gebiedsontwikkeling ‘Feyenoord City’

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken de ter inzagelegging bekend van:

- het ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City (inclusief milieueffectrapport (MER);

- het ontwerpbesluit gedeeltelijke wegonttrekking Korte Stadionweg met bijbehorende zijstraten;

- de ontwerp omgevingsvergunning langsdam en landaanwinning ten behoeve van het nieuwe Feyenoord stadion;

- de ontwerp omgevingsvergunning tijdelijke landaanwinning ten behoeve van het nieuwe Feyenoord stadion;

- de ontwerp Waterwetvergunning langsdam en landaanwinning ten behoeve van het nieuwe Feyenoord stadion.

 

Omschrijving locatie en project

Het plangebied Feyenoord City ligt in Rotterdam-Zuid en wordt globaal begrensd door het gebied ten noorden van het Stadionviaduct en de Coen Moulijnweg (de ‘Stadiondriehoek’), ten oosten van de Colosseumweg en West Varkenoordseweg, ten zuidoosten van de 2e Rosestraat en de Persoonshaven tot het midden van de rivier de Nieuwe Maas ter hoogte van de Veranda inclusief het gebied ‘de Veranda’.

Binnen het gebied Stadionpark, in de wijken IJsselmonde en Feijenoord in Rotterdam-Zuid, vindt de komende jaren de ontwikkeling Feyenoord City plaats. Een grote gebiedsontwikkeling rond het thema sport en vrije tijd waarin ruimte wordt geboden aan wonen en een commercieel en publiek programma. Er wordt een nieuw Feyenoord stadion aan de Nieuwe Maas gerealiseerd en de bestaande monumentale Kuip wordt herontwikkeld. Beide locaties zijn met elkaar verbonden door een gebouwde verbinding over de Stadionweg, de Strip genaamd. Daarnaast wordt het gebied rond de bestaande Kuip ontwikkeld en het mogelijk gemaakt een deel van de buurt de Veranda te transformeren. Ten slotte vindt een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte plaats en worden de nodige verkeers- en mobiliteitsmaatregelen genomen.

 

Met het ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City (NL.IMRO.0599.BP1105FeyenCity-on01) ligt ook het milieueffectrapport (MER) ter inzage waarin de milieueffecten van de ontwikkelingsmogelijkheden in het nieuwe bestemmingsplan onderzocht zijn. Het nieuwe Feyenoord stadion zal gedeeltelijk in de Nieuwe Maas worden gebouwd. Om dit te kunnen realiseren is, naast een langsdam in de Nieuwe Maas, zowel tijdelijke als permanente landaanwinning noodzakelijk. De ontwerp omgevingsvergunningen en de ontwerp Waterwetvergunning die hierop betrekking hebben worden tevens ter inzage gelegd. Gezien de beoogde locatie van het nieuwe Feyenoord stadion is het nodig de Korte Stadionweg (gedeeltelijk) met bijbehorende zijstraten aan de openbaarheid te onttrekken. Ook dit ontwerpbesluit ligt ter inzage.

 

Coördinatie in 2 ‘coördinatiemandjes’

De gemeenteraad van Rotterdam heeft op 20 februari 2020 besloten de coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.30, lid 1, sub a en b, van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) toe te passen op de voorbereiding en bekendmaking van de (ontwerp) besluiten die nodig zijn voor het realiseren van de gebiedsontwikkeling Feyenoord City. De coördinatie wordt verzorgd door het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam. De coördinatie zal gefaseerd plaatsvinden in 2 ‘coördinatiemandjes’.

Het ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City (inclusief het MER), het ontwerpbesluit gedeeltelijke wegonttrekking Korte Stadionweg met bijbehorende zijstraten, de ontwerp omgevingsvergunningen langsdam en de permanente landaanwinning, de ontwerp omgevingsvergunning tijdelijke landaanwinning en de ontwerp Waterwetvergunning langsdam landaanwinning ten behoeve van het nieuwe Feyenoord stadion vormt de eerste fase (1e mandje) van de gecoördineerde procedure en deze ontwerpbesluiten worden nu ter inzage gelegd.

 

In de tweede fase (2e mandje) van de gecoördineerde procedure zal de ontwerp omgevingsvergunning (activiteiten bouwen en milieu) voor het nieuwe Feyenoord stadion, de ontwerp omgevingsvergunning ten behoeve van het verplaatsen van de radarpost en de ontwerp Waterwetvergunning die ziet op het (mogen) bouwen in de primaire waterkering ter inzage worden gelegd. Hier zal te zijner tijd in deze krant kennis van worden gegeven.

 

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan (inclusief het MER) en de hierboven genoemde ontwerpbesluiten (met bijbehorende stukken) liggen met ingang van vrijdag 28 februari 2020 tot en met donderdag 9 april 2020 ter inzage bij:

- de informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1. U kunt de stukken daar inzien, na het maken van een afspraak (010-2672514);

- het Cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam, na het maken van een telefonische afspraak via 06-10353905 (u kunt dit nummer bellen van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur)

- Het ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City (inclusief milieueffectrapport) met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl

- Alle overige ontwerpbesluiten (van het 1e coördinatiemandje) zijn in te zien via de website www.overheid.nl, de stukken kunnen dan vervolgens worden geraadpleegd door te zoeken bij Van Zandvlietplein 1, 3077 AA Rotterdam bij ’Berichten over uw buurt’.

- Informatie over het Project Feyenoord City kunt u ook krijgen via de website www.feyenoord- city.nl.

 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging, van vrijdag 28 februari 2020 tot en met donderdag 9 april 2020, kan eenieder over het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpbesluiten schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken. U kunt uw schriftelijke zienswijze(n) richten aan de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam o.v.v. zienswijze Feyenoord City. U wordt verzocht aan te geven op welk(e) ontwerpbesluit(en) uw zienswijze(n) zich richt(en).

 

Tevens kunnen gedurende deze termijn door eenieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met 06-10353905 (van maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur).

 

Geluidsbeleid voetbalstadions Rotterdam en Coördinatiebesluit

Bij de stukken ligt ook het op 18 februari 2020 door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam vastgestelde ‘Geluidsbeleid voetbalstadions Rotterdam’ en het eerdergenoemde, op 20 februari 2020 door de gemeenteraad ten behoeve van Feyenoord City genomen, Coördinatiebesluit ter inzage. Het vastgestelde ‘Geluidsbeleid voetbalstadions Rotterdam’ betreft een beleidsregel/afwegingskader met betrekking tot het aspect geluid voor het toestaan van voetbalstadions - of uitbreidingen daarvan- in de nabijheid van nieuwe woningbouw en voor het toestaan van nieuwe woningbouw nabij voetbalstadions.

Het is niet mogelijk tegen het Coördinatiebesluit en het vastgestelde ‘Geluidsbeleid voetbalstadions Rotterdam’ zienswijzen in te dienen. Deze stukken zijn in te zien via de website www.overheid.nl, de stukken kunnen dan vervolgens worden geraadpleegd door te zoeken bij Van Zandvlietplein 1, 3077 AA Rotterdam bij ’Berichten over uw buurt’.

 

Inloopavonden

Op 9 maart 2020 van 15.00 tot 20.00 en op 10 maart 2020 van 17.00 tot 21.00 uur vinden er informatiebijeenkomsten plaats. Deze bijeenkomsten worden gehouden In het Maasgebouw Jan Linssenzijde (Van Zandvlietplein 1, 3077 AA Rotterdam). Er zijn verschillende ambtenaren en medewerkers van de initiatiefnemer aanwezig aan wie u vragen kunt stellen over de inhoud van de stukken die ter inzage liggen.

 

Rotterdam, 26 februari 2020

 

Burgemeester en wethouders voornoemd

namens dezen,

 

Mevr. H.M. van Bockxmeer

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling

 

Naar boven