Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 1131Ruimtelijke plannenWet ruimtelijke ordening - Ontwerpbestemmingsplan Heuvelstraat 82 Nistelrode

Logo Bernheze

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening de ter-inzage-legging bekend van het ontwerpbestemmingsplan ‘Heuvelstraat 82 Nistelrode’ met IDN-code NL.IMRO.1721.BPHeuvelstr82-ow01.

Inhoud

Het plan behelst het beëindigen van het agrarisch bedrijf en een herbestemming naar een bedrijf in statische opslag met als nevenactiviteit twee vakantiewoningen. Deze zijn gevestigd in de voormalige bedrijfswoning en in een deel van de loods. Het overige deel van de loods zal worden gebruikt voor een bedrijf in milieucategorie 1 of 2. Verder wordt een ruimte-voor-ruimtewoning toegevoegd.

Inzage

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 9 januari 2020 gedurende zes weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 in Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reageren

Tijdens de termijn van ter-inzage-legging kan iedereen op het ontwerpbestemmingsplan reageren door het indienen van een zienswijze. Deze zienswijze(n) kunt u richten aan de gemeenteraad van Bernheze, Postbus 19, 5384 ZG in Heesch. Indien u uw zienswijze(n) mondeling wilt geven kunt u een afspraak maken met het domein Leefomgeving.

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u zienswijze indient.

Heesch, 8 januari 2020