Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdStaatscourant 2020, 11292Ruimtelijke plannenOpenbare bekendmaking

Logo Landerd

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Duifhuisstraat 2”

 

Burgemeester en wethouders van Landerd maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 12 december 2019 het bestemmingsplan ´Duifhuisstraat 2´ gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de bedrijfswoning aan de Duifhuisstraat 2 te verplaatsen naar de Zeelandsedreef (tussen nummer 23 en 25).

Het bestemmingsplan bekijken

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen met de bijbehorende stukken vanaf 24 februari 2020 tot 6 april 2020 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Landerd. Het plan kan worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer NL.lMRO.1685.BPbgb2019duifhuis2-VGO1.

Reageren op het vastgestelde bestemmingsplan

Als u belanghebbende bent en aan kan tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan in te dienen, kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

In werking treden van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Heeft u tijdig een beroep ingediend en wilt u niet dat het bestemmingsplan al in werking treedt, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt dan niet eerder in werking dan nadat op uw verzoek is beslist.

Vragen?

Voor een toelichting of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer Y. Limburg via telefoonnummer 0486-458108 of via e-mail yoran.limburg@landerd.nl.