Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RoosendaalStaatscourant 2020, 10907Ruimtelijke plannenVoorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Wouw 2020”

Logo Roosendaal

Burgemeester en wethouders van Roosendaal maken bekend dat vanaf maandag 24 februari 2020 voor de duur van zes weken ter inzage ligt:

· het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Wouw 2020”

NL.IMRO.1674.2100BUITENGEBIEDW-0201

Planinhoud

Het bestemmingsplan “Buitengebied Wouw 2020” betreft een integrale herziening van o.a. de bestemmingsplannen “Buitengebied Wouw, 1e herziening Buitengebied Wouw”, camping Herelse Heide en Westelaarseweg 54”.

De begrenzing van het gebied is grotendeels gelijk aan de begrenzing van de voormalige gemeente Wouw. In het noorden wordt het gebied begrensd door de gemeente Steenbergen en in het zuiden door de gemeente Woensdrecht en de rijksgrens met België. De kernen Wouw, Heerle, Wouwse Plantage en Moerstraten maken geen deel uit van het bestemmingsplan.

Het betreft een conserverend bestemmingsplan waarbij is aangesloten op de uitgangspunten en regels van het bestemmingsplan “Buitengebied Roosendaal Nispen” waardoor er voor het gehele buitengebied sprake is van een gelijkluidende regelgeving. Nieuwe grootschalige ontwikkelingen zijn in dit voorontwerp niet voorzien.

Voor dit bestemmingsplan is tevens een Milieueffectrapportage (MER) vereist. Alvorens hiertoe over te gaan, is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld, waarin de uitgangspunten van het MER beschreven zijn. Ook de NRD maakt onderdeel uit van dit bestemmingsplan.

Inspraak

Binnen de aangegeven termijn kunt u schriftelijk reageren bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal (onder vermelding van “Inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Wouw 2020, zaaknummer 234227” . Dit mag overigens ook per mail. Voor dit plan wordt een inloopavond gehouden, waarbij u het bestemmingsplan kunt inkijken en eventuele vragen kunt stellen. Er wordt geen presentatie gehouden. De inloopavond wordt gehouden op maandag 9 maart a.s. van 19.00 uur tot 21.00 uur in multifunctioneel centrum De Geerhoek, Kloosterstraat 19B te Wouw.

Daarnaast kunt u een afspraak maken met de heer J. Verpaalen of de heer R. Kools van het Team Ruimte, Wonen en Grondzaken. Het gesprek is dan bedoeld als nadere toelichting op de strekking en inhoud van het plan, maar biedt daarnaast ook ruimte voor het inbrengen van een inspraakreactie.

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt op digitale wijze tijdens de hierboven aangegeven periode voor iedereen ter inzage bij de balie publiekszaken in het stadskantoor, Kloosterstraat 2 te Roosendaal. U dient hiervoor wel vooraf een telefonische afspraak te maken via telefoonnummer 140165. Deze kennisgeving met daarbij een verwijzing naar de achterliggende stukken is te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Meer informatie

Voor nadere informatie en / of het maken van een afspraak voor een gesprek kunt u terecht bij: Team RO Ruimte, Wonen en Grond, Jan Verpaalen tel. 140165, email: j.verpaalen@roosendaal.nl

Roosendaal, 21 februari 2020.