Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveStaatscourant 2020, 10800Ruimtelijke plannenONTWERPBESTEMMINGSPLAN EN ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDE WET GELUIDHINDER ‘BUITENGEBIED, HOOGEWEG 11’

Logo Grave

 

Burgemeester en wethouders van Grave maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied, Hoogeweg 11’ ter inzage wordt gelegd. Gelijktijdig wordt op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder het bijbehorende ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage gelegd.

 

Voornemen is om de bedrijfswoning en de verblijven ten behoeve van de paardenhouderijtak op de locatie Hoogeweg 11 in Escharen, te verplaatsen. Om dit planologisch mogelijk te maken is een vormverandering van het bouwvlak noodzakelijk. Hiervoor is een herziening van het bestemmingsplan opgesteld. Omdat op de nieuwe locatie van de bedrijfswoning niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder, dient er een hogere grenswaarde vastgesteld te worden. Omdat uit de onderzoeken blijkt dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, heeft B&W besloten dat kan worden volstaan met een vormvrije m.e.r.-beoordeling.

 

Het ontwerp van het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarde met de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 25 februari 2020 tot en met 6 april 2020. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis te Grave tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer: NL.IMRO.0786.BPBUHoogeweg11-ON01.

 

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de burgemeester en wethouders van Grave, postbus 7, 5360 AA GRAVE. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer R. Harmsen, team Ruimtelijke Ontwikkeling, algemeen telefoonnummer 0486 477 277. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen.

 

Grave, 21 februari 2020

 

Burgemeester en wethouders van Grave