Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CoevordenStaatscourant 2020, 1053Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Kernen

Logo Coevorden

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden maakt, op grond van artikel 3.8 lid 1 Wet ruimtelijke ordening, bekend dat gedurende een termijn van 6 weken ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan Kernen.

Het bestemmingsplan omvat een algehele herziening van de planologische regelingen voor alle woonkernen binnen de gemeente Coevorden.

Het plan

Het bestemmingsplan omvat een algehele herziening van de geldende bestemmingsplannen en andere planologische regelingen. Verder gaat om een actualisering en globalisering van de planregels. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen, anders dan al is geregeld in de geldende bestemmingsplannen, mogelijk gemaakt. Daarnaast is nieuw beleid in het bestemmingsplan verwerkt. Dit omvat onder meer de doorvertaling van de Woonvisie en cultuurhistorisch beleid.

Hoe en waar kunt u het plan inzien?

Het bestemmingsplan kan worden ingezien van vrijdag 10 januari 2020 tot en met donderdag 20 februari 2020 tijdens de openingsuren van het Klantcontactcentrum in het Hof van Coevorden, Kasteel 1 in Coevorden. Na telefonische afspraak is inzage in de stukken buiten openingstijden mogelijk. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan IDN-nummer is: NL.IMRO.0109.023BP00000-0003.

Inloopbijeenkomsten

Op maandag 20 januari 2020 van16.00 uur tot 20.00 uur is er een inloop in de raadszaal van het gemeentehuis (Hof van Coevorden) , Kasteel 1 te Coevorden en op dinsdag 21 januari 2020 van 16.00 uur tot 20.00 uur is er een inloop in Café restaurant Wielens (Dorpsstraat 19) te Noord-Sleen. Tijdens de inloop is er geen presentatie. U kunt daar het bestemmingsplan inzien en er zijn medewerkers aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.

Zienswijze

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging zijn/haar zienswijze mondeling en/of schriftelijk bij de gemeenteraad indienen. Schriftelijke reacties kunnen verzonden worden aan de gemeenteraad van Coevorden, Postbus 2, 7740 AA te Coevorden. Voor mondelinge reacties kan contact opgenomen worden met een van de klantmanagers van het team Omgevingsontwikkeling voor het maken van een afspraak.

Als u nog vragen heeft kunt u bellen met dhr. H.A. Gortmaker, afdeling Leefomgeving, team Omgevingsontwikkeling, tel.: 14 0524.

Coevorden, 9 januari 2020.