Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandStaatscourant 2020, 10243VerkeersbesluitenVerkeersbesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 3 februari 2020, nr. 1365217/1365218, tot het plaatsen en verwijderen van diverse borden op de N200, N202 en N208 in verband met het evenement Formule 1 (Dutch Grand Prix) te Zandvoort

Logo Noord-Holland

Aanleiding

Van 1 tot en met 3 mei 2020 wordt de Formule 1 (Dutch Grand Prix) (hierna: evenement) gehouden op het circuit van Zandvoort. Dit evenement trekt zeer veel bezoekers waardoor er diverse maatregelen dienen te worden genomen. De maatregelen zijn bedoeld om het bezoekersverkeer in goede banen te leiden en de bereikbaarheid voor hulpdiensten en doorstroom op de provinciale wegen te waarborgen. Voor de diverse maatregelen op de N200, N202 en N208 gedurende het evenement is een verkeersbesluit nodig.

Maatregelen en motivering

1. Geslotenverklaring N200 uitgezonderd ontheffinghouders

De N200 wordt vanaf de rotonde bij de Brouwerskolkweg in westelijke richting (richting Zandvoort) gesloten voor alle verkeer. Alleen aan hulpdiensten en houders van een ontheffing wordt doorgang verleend.

Toegangsweg voor hulpdiensten

Gezien de aard van het evenement en de te verwachten grote bezoekersaantallen kan de (grootschalige) inzet van hulpdiensten nodig zijn. Hulpdiensten hebben te allen tijde een goede toegangsweg nodig die vrij is van verkeer zodat zij met zo min mogelijk hinder hulp kunnen verlenen. De N200 is een weg die op drukke dagen vol verkeer kan staan waardoor er weinig doorstroming is. Ten tijde van het evenement willen we voorkomen dat hulpdiensten gehinderd worden. Daarnaast dient de N200 te worden afgesloten omdat anders de (verkeers)veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid van Zandvoort ten tijde van het evenement niet kan worden gegarandeerd. Daarom wordt deze weg afgesloten en alleen aan houders van een ontheffing wordt doorgang verleend. De categorieën die in aanmerking komen voor een ontheffing staan beschreven in het mobiliteitsplan DGP 2020 (hierna: mobiliteitsplan). Dit mobiliteitsplan is opgesteld in samenwerking met de hulpdiensten en de overige wegbeheerders die maatregelen nemen ten behoeve van het evenement.

Bereikbaarheid evenement

De N200 is één van de toegangswegen naar het circuit. Door deze weg af te sluiten en slechts doorgang te verlenen aan ontheffingshouders, kan het verkeer naar het circuit worden gereguleerd. Dit komt de verkeersveiligheid, bereikbaarheid van het circuit en de doorstroming op de N200 ten goede.

De afsluiting wordt gerealiseerd door het plaatsen van bord C1 en een fysieke afsluiting. Onder bord C1 wordt een onderbord geplaatst “uitgezonderd ontheffingshouders”.

2.Fietspad ten noorden van N200: eenrichtingsverkeer en snorfietsers niet toegestaan gedurende tijdvakken

Snorfietsers niet toegestaan

Aan de noordzijde van de N200 bevindt zich een verplicht fietspad dat in twee richtingen toegankelijk is. Normaal gesproken moeten snorfietsers gebruik maken van een verplicht fietspad. Gedurende het evenement worden er echter zeer veel fietsers verwacht en wel zoveel dat het niet verkeersveilig wordt geacht als daar snorfietsers tussen rijden. Voor de veiligheid is het beter als het verkeer op het fietspad zoveel mogelijk gelijk is. Daarom is ervoor gekozen om snorfietsers niet toe te staan op dit fietspad. Dit wordt aangegeven door middel van een onderbord. Snorfietsers kunnen gebruik maken van het (brom)fietspad aan de zuidzijde van de N200.

Eenrichtingsverkeer gedurende tijdvakken

Het vervoer per fiets is één van de wijzen waarop het circuit kan worden bereikt. Zoals eerder aangegeven worden er grote aantallen fietsers verwacht. Bij de start van het evenement (de ochtend) is de grootste verkeersstroom fietsers richting het circuit (westelijke richting). Aan het einde van het evenement is dat de andere kant op (oostelijke richting).

Voor de verkeersveiligheid is besloten om ten tijde van het evenement gedurende tijdvakken éénrichtingsverkeer in te stellen:

-van 05:00 tot 14:00 uur in oostelijke richting, en

-van 14:00 tot 23:00 uur in westelijke richting.

Hiermee wordt voorkomen dat fietsers uit de tegenovergestelde richting geconfronteerd worden met een grote hoeveelheid fietsers en vrijwel niet meer verder kunnen. Bovendien is in zulke gevallen de kans op conflicten/ongevallen aanwezig.

De geslotenverklaring geldt voor het fietspad tussen de Brouwerskolkweg en de Parnassiaweg en zal worden aangegeven door middel van bord C2 en onderborden met daarop de dagen en tijdstippen dat de geslotenverklaring geldt, en het afdekken van het bestaande G11-bord.

3.Parkeerverbod op parkeergelegenheid langs N200 t.h.v. km 22,2 -22,3

Langs de N200 bevindt zicht ter hoogte van km 22,2-22,3 een parkeergelegenheid met parkeervakken, aangeduid met bord E4. De hulpdiensten hebben aangegeven dat zij deze parkeerplaatsen bij calamiteiten willen gebruiken als uitgangsstelling (UGS). Een UGS is een plaats voor hulpdiensten bij een grote inzet waar zij zich verzamelen, danwel hun inzet coördineren. Hierdoor kunnen hulpdiensten bij eventuele calamiteiten hun werk beter uitvoeren. Daarnaast dient het gebied rond de N200 zoveel mogelijk verkeersvrij te worden gemaakt (zie ook de motivering onder punt 1).

Gezien dit verzoek is besloten om op deze locatie het parkeren te verbieden van vrijdag 01-05-2020 00:01 uur t/m zondag 03-05-2020 23:59 uur. Het bord E4 zal worden voorzien van een onderbord met daarop de dagen en tijdstippen waarop parkeren verboden is.

4.Instellen 30 km/u en 50 km/u op deel N200

Hoewel de N200 wordt afgesloten zijn er nog steeds voertuigen die met een ontheffing op deze weg mogen rijden. Naarmate men dichter bij het circuit in de buurt komt, wordt het drukker omdat daar het verkeer zijn bestemming heeft. Er zijn meer keerbewegingen en invoegbewegingen en er is veel kruisend verkeer. Op de N200 wordt daarom vanaf km 23,6 tot aan het tankstation nabij de rotonde met de Burgemeester van Alphenstraat een 30 km/u zone ingesteld. Met deze lage snelheid kan verkeer beter op elkaar anticiperen wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Om tijdig en veilig snelheid te minderen op de N200 wordt voorafgaand aan de 30 km-zone en tot ca. 200 meter na deze zone een maximumsnelheid van 50 km/u ingesteld ter hoogte van km. 23,3.

De maximumsnelheid wordt aangegeven met de borden A1 (30)-zonaal en A1 (50).

5.Geslotenverklaring N200 m.u.v. pendelbussen vanaf P1 en P2+ geen fietsers op busbaan

Zoals onder punt 4 is aangegeven wordt de N200 nabij het circuit drukker en is het gewenst om niet al het verkeer door te laten rijden in verband met de verkeersveiligheid en doorstroming. Vanaf de parkeerplaatsen Bloemendaal P1 en P2 wordt daarom de N200 in westelijke richting afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van pendelbussen. Dit wordt aangegeven met bord C1 en een onderbord met de tekst “uitgezonderd pendelbussen”.  

Aan het begin van de busbaan vlak na P1 en P2 gaat het zuidelijk gelegen fietspad over in de busbaan. Door middel van een onderbord (OB52) is momenteel aangegeven dat fietsers via de busbaan kunnen rijden. Gedurende het evenement kunnen fietsers echter niet verder rijden vanwege de afsluiting verderop. Daarnaast wordt de busbaan gebruikt door pendelbussen en indien nodig door hulpdiensten. Het onderbord OB52 zal daarom worden verwijderd.

Aan het begin van de bovengemelde busbaan staat nu bord C1 + onderbord “uitgezonderd lijnbussen”. Dit deel van de busbaan is gedurende het evenement echter bestemd als back up voor pendelbussen. Het bestaande onderbord dient daarom te worden vervangen door een bord met de tekst “uitgezonderd pendelbussen”.

6.Geslotenverklaring N200 voor alle verkeer vanaf km 25,0

Vanaf km 25,0 is de N200 evenemententerrein. Op dit deel van de weg bevinden zich grote aantallen bezoekers van het evenement die verder naar het circuit worden begeleid. Voor de verkeersveiligheid is het gewenst dat daar geen verkeer meer rijdt. Daarom wordt de N200 vanaf km 25,0 fysiek afgesloten voor alle verkeer en worden borden C1 geplaatst.

7.Afsluiten rechtsafstrook N208 richting Leidsevaart

Vanwege het evenement wordt veel verkeer richting Zandvoort en het circuit verwacht. Om sluipverkeer en wildparkeren in de buurgemeenten te voorkomen wordt op de N208 voor verkeer komende uit noordelijke richting de rechtsafstrook richting de Leidsevaart fysiek afgesloten. Dit is effectiever dan het plaatsen van een bord “verplichte rijrichting”. Bestuurders uit noordelijke richting kunnen hierdoor alleen nog rechtdoor rijden en linksaf slaan. Met deze maatregel wordt beoogd het verkeer te geleiden via wegen die daarvoor meer geschikt zijn.

8.Verbod om stil te staan en maximumsnelheid 50 km/u op deel N202

Op de terreinen in Spaarnwoude langs de N202 bevinden zich parkeerterreinen waarop bezoekers van de Formule 1 kunnen parkeren. Vanuit deze parkeerterreinen worden zij met pendelbussen naar het circuit gebracht. Hierdoor ontstaat er veel verkeersdrukte op de N202 en is er veel afslaand verkeer. Voor de verkeersveiligheid wordt daarom tussen km 0,7 en 3,0 de snelheid verlaagd naar 50 km/u. Dit wordt aangegeven met de borden A1 (50). Met deze lagere snelheid kan verkeer beter anticiperen op elkaar.

Vanwege de verkeersdrukte en de grote aantallen bezoekers is het ongewenst als men op de weg stilstaat of parkeert. Daarom wordt op dit deel tevens een stopverbod ingesteld door middel van de borden E2. Er worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden en te informeren.

Noodzaak en doelstelling verkeersbesluit

Voor de diverse maatregelen is een verkeerbesluit vereist. De doelstelling van dit verkeersbesluit is het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg, het waarborgen van de bruikbaarheid ervan en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast en hinder. Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

Advies politie

Over een verkeersbesluit moet op grond van artikel 24 van het BABW overleg worden gevoerd met de korpschef van het betrokken politiekorps. Dit besluit is voorgelegd aan de daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering van de politie. Deze heeft een positief advies gegeven.

Afweging belangen

De bereikbaarheid van Zandvoort en het circuit voor bewoners, bezoekers, bedrijven en (hulp)diensten staat beschreven in het Mobiliteitsplan. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat de maatregelen die zijn beschreven in dit plan voldoende rekening houden met alle belanghebbenden. Daarnaast wordt met de beschreven maatregelen de veiligheid, bereikbaarheid en doorstroming gewaarborgd. De maatregelen op de N200, N202 en N208 zijn een onderdeel van dit plan waarmee het evenement in goede banen wordt geleid.

De Formule 1 is een evenement met grote bezoekersaantallen en gezien de aard van het evenement kan de (grootschalige) inzet van hulpdiensten noodzakelijk zijn. Als wegbeheerder hebben wij een verantwoordelijkheid naar de gebruikers van onze weg. Veiligheid is voor ons daarbij zeer belangrijk. Het kan gaan om verkeersveiligheid en om veiligheid in het algemeen. Bereikbaarheid voor hulpdiensten bij calamiteiten vinden wij als wegbeheerder zeer belangrijk en een zwaarwegend belang. Eventuele nadelen voor bezoekers aan het strand of Zandvoort waarbij deze een andere route dienen te nemen, of een andere wijze van vervoer dienen te kiezen zijn naar onze mening niet onevenredig gezien deze zwaarwegende belangen.

Bevoegdheid

De wegen waar dit verkeersbesluit over gaat, zijn in beheer bij de provincie Noord-Holland. Daarom zijn wij (Gedeputeerde Staten van Noord-Holland) op grond van artikel 18, lid 1, sub b, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegde bestuursorgaan om dit verkeersbesluit te nemen.

Besluit

Gelet op het voorgaande besluiten wij gedurende het evenement van 1 t/m 3 mei 2020, of zoveel langer als nodig is om de borden/maatregelen te verwijderen;

1.door het plaatsen van bord C1 van bijlage 1 van het RVV 1990 en het onderbord “uitgezonderd ontheffinghouders” ter hoogte van de rotonde met de Brouwerskolkweg, de N200 in westelijke richting gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee met uitzondering van ontheffinghouders;

2.door het plaatsen van borden C2 van bijlage 1 van het RVV 1990 en onderborden, het fietspad ten noorden van de N200 tussen de Brouwerskolkweg en Parnassia gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee:

-van 05:00 tot 14:00 uur in oostelijke richting, en

-van 14:00 tot 23:00 uur in westelijke richting.

Daarnaast wordt dit fietspad gedurende het evenement gesloten verklaard voor snorfietsen door middel van het plaatsen van een onderbord onder de aanwezige G11-borden met daarop de tekst “snorfietsen niet toegestaan”;

3.door het plaatsen van een onderbord met daarop de tekst “parkeren verboden op vrijdag 01-05-2020 00:01 uur t/m zondag 03-05-2020 23:59 uur” onder bord E4 op de parkeergelegenheid langs de N200 ter hoogte van km 22,2 – 22,3, het parkeren op deze parkeergelegenheid te verbieden op de dagen en tijdstippen die op het onderbord staan aangegeven;

4.door het plaatsen van bord A1(30) zonaal en bord A1 (50) van bijlage I van het RVV 1990:

-een 30-kmzone in te stellen op de N200 tussen km 23,6 tot aan het tankstation nabij de rotonde met de Burgemeester van Alphenstraat, en

-een maximumsnelheid van 50 km/u in te stellen op de N200 in westelijke richting vanaf km 23,3 tot aan de 30-kmzone;

5.door het plaatsen van bord C1 van bijlage I van het RVV 1990 met onderbord “m.u.v. pendelbussen” op de N200 vanaf P1 en P2 Bloemendaal, de N200 gesloten te verklaren voor alle verkeer met uitzondering van pendelbussen;

Daarnaast wordt de busbaan gedurende dit evenement vanaf dit punt gesloten verklaard voor fietsers. Daartoe wordt het bestaande onderbord OB52 verwijderd. Door het verwijderen van het onderbord met de tekst “uitgezonderd lijnbussen” en het plaatsen van onderbord OB62 onder de aanwezige C1, wordt het voor pendelbussen vanaf dit punt toegestaan om op de busbaan te rijden;

6.door het plaatsen van bord C1 van bijlage I van het RVV 1990 ter hoogte van km 25,0 de N200 gesloten te verklaren voor alle verkeer in westelijke richting. De afsluiting wordt ondersteund door fysieke maatregelen;

7.door het treffen van maatregelen aan de weg zoals bedoeld in artikel 15 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de afslag op de N208 naar rechts richting de Leidsevaart van 01-05-2020 tot en met 03-05-2020 op te heffen;

8.door het plaatsen van de borden E2 en A1 (50) van bijlage I van het RVV:

-een maximumsnelheid in te stellen van 50 km/u, en

-een verbod om stil te staan in te stellen

op de N202 tussen km tussen km 0,7 en 3,0;

9.van dit besluit mededeling te doen in De Staatscourant.

Haarlem,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

namens dezen,

F.C.D. Noordberger

Sectormanager Beheerstrategie en Programmering Infrastructuur a.i.

Rechtsmiddelen

1.Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens van het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken, Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan. Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u –bij een spoedeisend belang- een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland.

Informatie

2.Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u bellen met het servicepunt Noord-Holland, telefoonnummer (gratis): 0800 200 600. Het mobiliteitsplan is in te zien via de website van de gemeente Zandvoort.