Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeStaatscourant 2020, 10120VerkeersbesluitenVerkeersbesluit - Instellen openbare laadlocatie Meerkensloop te Heesch

Logo Bernheze

 

Gemeente Bernheze

Overwegingen ten aanzien van het besluit

- Heijmans Infra, names een aanvrager woonachtig in Meerkensloop te Heesch, heeft een laadpaal aangevraagd voor het opladen van een elektrische auto;

- de locatie van de openbare laadpaal is afgestemd met de gemeente;

- de aanvrager rijdt in een elektrische auto;

- er is in de directe omgeving geen openbare laadpaal aanwezig;

- er is overleg gepleegd met de korpschef van het regionaal politiekorps Brabant-Noord, district Maasland names dezen de taakaccenthouder verkeer.

BESLUIT

- Een parkeerplaats in de Meerkensloop aan te wijzen als plaats waar uitsluitend geparkeerd mag worden voor het opladen van een elektrische auto;

- de betreffende parkeerplaats te voorzien van het verkeersbord E4 en een onderbord met de tekst 'uitsluitend voor opladen elektrische voertuigen';

- dit verkeersbesluit in te trekken zodra de initiatiefnemer de oplaadpaal verwijdert.

Heesch 13-2-2020

Gemeente Bernheze

Namens deze,

G. de Jong

Domein Leefomgeving

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

U kunt binnen zes weken na verzenddatum bezwaar maken.

Richt uw brief aan het college van burgemeester en wethouders en zorg dat uw brief het volgende bevat:

• uw naam, adres

• datum

• handtekening

• met welk besluit u het niet eens bent

• argumenten voor uw bezwaar

Bij spoed kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank vragen. Meer informatie vindt u op onze website: www.bernheze.org/bezwaar.

Bekendmaking van dit besluit gebeurt op de volgende manier.

- Een publicatie in de DeMooiBernhezerKrant;

- Publicatie in de Staatscourant;

- Het besluit ligt ter inzage in het gemeentehuis in Heesch gedurende 6 weken vanaf de dag na publicatie.