Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatStaatscourant 2020, 10099Besluiten van algemene strekking

Instellingsbesluit Stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur

De Minister voor Milieu en Wonen,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

BESLUIT:

Artikel 1 Instelling en taak

 • 1. Er is een Stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur, hierna te noemen de Stuurgroep.

 • 2. De Stuurgroep heeft tot taak:

  • De minister te adviseren over de uitvoering van het beleid inzake de Nationale Agenda Laadinfrastructuur;

  • Het bewaken van de voortgang van de uitvoering van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur en indien nodig daarop bij te sturen;

  • Het bewaken van de integrale samenhang tussen de activiteiten die worden ontplooid door de diverse organisaties in het kader van de uitvoering van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur;

  • Het zorgen voor verbinding tussen regeringsbeleid en uitvoering.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1. De Stuurgroep is als volgt samengesteld:

  • vertegenwoordiger van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

  • vertegenwoordiger van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat;

  • vertegenwoordiger van het Interprovinciaal Overleg (IPO);

  • vertegenwoordiger van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);

  • vertegenwoordiger van de Samenwerkingsregio; er zijn zes Samenwerkingsregio’s;

  • vertegenwoordiger van de Netbeheerders;

  • vertegenwoordiger van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur;

  • vertegenwoordiger van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland;

  • voorzitter van het Formule E-Team.

 • 2. Vanuit hun organisatie en daarmee gepaard gaande kennis handelen de Stuurgroep leden in het algemeen belang.

 • 3. De vertegenwoordiger kan zich laten vervangen of seconderen door een andere deskundige afgevaardigde uit dezelfde organisatie, voor wie de bepalingen in dit besluit gelijkelijk gelden.

Artikel 3 Voorzitter en secretariaat

 • 1. De Stuurgroep wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter en ondersteund door een secretariaat.

 • 2. In het secretariaat wordt voorzien door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 • 3. De voorzitter wordt voor een bepaalde periode aangesteld door de minister na overleg met de leden van de Stuurgroep.

Artikel 4 Werkwijze

 • 1. De Stuurgroep stelt haar eigen werkwijze en die van het secretariaat vast.

 • 2. De Stuurgroep kan zich door andere personen dan afkomstig van de organisaties genoemd in artikel 2, eerste lid, doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van zijn taak nodig is.

Artikel 5 Voortgang

 • 1. Ieder Stuurgroep-lid is verantwoordelijk voor de implementatie van besluiten van de Stuurgroep die raken aan de verantwoordelijkheid van het betreffende lid en zal over de voortgang van de uitvoering periodiek aan de Stuurgroep rapporteren.

 • 2. De Stuurgroep brengt verslag uit aan de organisaties genoemd in artikel 2, eerste lid, over taken en werkzaamheden.

Artikel 6 Informatieplicht

 • 1. De Stuurgroep verstrekt aan de minister de desgevraagde informatie.

 • 2. De leden stemmen de externe informatievoorziening met elkaar af en wijzen hiervoor een contactpersoon aan. Zij maken hiertoe zo nodig afspraken over de werkwijze als bedoeld in artikel 4.

Artikel 7 Kosten

De voorzitter van de Stuurgroep ontvangt een vaste vergoeding op de voet van het besluit vergoedingen adviescolleges en commissies waarbij de salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18, trede 10, van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en de arbeidsduurfactor op 0,3 fte. De kosten van het secretariaat en de voorzitter van de Stuurgroep komen ten laste van het Mnisterie van Infrastructuur en Waterstaat.

Artikel 8 Beëindiging

De minister doet een voorstel tot beëindiging van de werkzaamheden van de Stuurgroep op basis van de mate waarin de Nationale Agenda Laadinfrastructuur is uitgevoerd en adviezen en aanbevelingen daarover zijn opgeleverd, en neemt na overleg met de leden van de Stuurgroep hierover een besluit.

Artikel 9 Archiefbescheiden

De Stuurgroep draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van zijn werkzaamheden de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Artikel 10 Wijziging Instellingsbesluit Formule E-team

Het Instellingsbesluit Formule E-Team wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5

Te rekenen vanaf 1 januari 2020 wordt mevrouw N. Kabalt woonachtig te Alkmaar, benoemd tot lid, tevens voorzitter, van het Formule E-Team, voor een periode tot 1 januari 2023 of zoveel eerder als overeengekomen tussen partijen.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2020.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 maart 2020

De Minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer

TOELICHTING

Het is de ambitie van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) om ervoor te zorgen dat de laadinfrastructuur geen drempel vormt bij de uitrol van elektrisch vervoer. De uitvoering van de NAL brengt een groot aantal werkzaamheden met zich mee die in nauwe samenspraak met de bestuurlijke partners en de betrokken organisaties moeten worden uitgevoerd. Om de voortgang van de afspraken die gemaakt zijn in de Nationale Agenda Laadinfrastructuur te volgen wordt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een monitoringsprogramma opgezet. Dit monitoringsprogramma levert een jaarlijkse update van de belangrijkste voortgangsinformatie en zorgt vanaf 2020 voor een tweejaarlijkse voortgangsrapportage geschikt voor externe communicatie.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een Stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur ingesteld om de stand van zaken van de acties uit de NAL te volgen en bij te sturen. Daarbij coördineert en monitort de Stuurgroep de acties, en stuurt bij waar nodig. De voorwaarde hierbij is dat de partijen het algemene belang vertegenwoordigen en onafhankelijk kunnen opereren, zonder enige schijn van belangenverstrengeling.

De Stuurgroep Nationale Agenda Laadinfrastructuur zal bestaan uit vertegenwoordigers van:

 • Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 • Het Interprovinciaal Overleg (IPO)

 • De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

 • De zes Samenwerkingsregio’s

 • De Netbeheerders (uitvoering door ElaadNL)

 • Het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL)

 • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 • Voorzitter van het Formule E-Team

De NAL is tot stand gekomen door een samenwerking tussen verschillende partijen waarmee zowel publieke als private belangen behartigd worden. Vier schrijfteams hebben gezamenlijk doelen, acties en afspraken bepaald. De leden van deze schrijfteams en mogelijke andere belangenorganisaties of marktpartijen vervullen een belangrijke rol in het uitvoeren van de acties uit de NAL. Deze partijen zijn direct betrokken binnen de acties beschreven in de NAL op operationeel niveau. Per cluster van acties wordt een Stuurgroep lid aangesteld om voor een directe lijn met de Stuurgroep NAL te zorgen. Per cluster worden werkgroepen ingesteld om tot een goede invulling en afstemming te komen (in lijn met de eerdere schrijfteams). Daarnaast zijn de verschillende marktpartijen vertegenwoordigd in de Stuurgroep NAL via de voorzitter van het Formule E-Team. De Stuurgroep NAL bepaalt haar eigen werkwijze, streven is om één keer per maand bijeen te komen, één keer per twee maanden nemen de vertegenwoordigers vanuit de regio’s deel aan het Stuurgroep overleg.

Het besluit wijzigt het Instellingsbesluit Formule E-Team met de benoeming van een andere voorzitter van dat team met ingang van 1 januari 2020.

De Minister voor Milieu en Wonen, S. van Veldhoven-van der Meer