Kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER ‘Verbindingsweg N279’

Logo Meierijstad

Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 21 februari 2019 tot en met 3 april 2019 de Notitie Reikwijdte en Detailniveau MER ‘Verbindingsweg N279’ voor iedereen ter inzage ligt in het gemeentehuis van Meierijstad, Stadhuisplein 1 te Veghel. De notitie is digitaal beschikbaar als bijlage bij deze officiële bekendmaking.

Milieueffectrapportage MER ‘Verbindingsweg N279’

Op basis van de aanbevelingen uit het eerder uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek voor de Verbindingsweg N279 heeft het College in Maart 2018 besloten om meerdere varianten te onderzoeken, en dat te doen in de vorm van een m.e.r.-procedure (milieueffectrapportage; de procedure).

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Voor deze procedure is inmiddels de eerste stap gezet: het opstellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), welke volgens de wettelijke procedures ter inzage gelegd wordt. In deze notitie is kort beschreven waarom het opstellen van een milieueffectrapport (MER) noodzakelijk is en voor welke activiteit(en) het MER wordt opgesteld. Daarnaast is in de notitie opgenomen op welke wijze de milieueffecten in beginsel beschreven worden. Het doel van de NRD is:

• het informeren en betrekken van de omgeving;

• het afbakenen van de te beschouwen alternatieven;

• het afbakenen van de inhoud van het milieuonderzoek dat in het kader van de milieueffectrapportage (m.e.r.-procedure) wordt uitgevoerd.

De volgende stap zal zijn het opstellen van het MER. In het MER worden de milieueffecten van de varianten beschreven. De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage zal worden gevraagd om het MER te toetsen op volledigheid en objectiviteit. Het rapport wordt later, op de gebruikelijke wijze, samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

Inzage

Door middel van deze kennisgeving wordt een ieder in de gelegenheid gesteld schriftelijk of mondeling een zienswijze over het voornemen en de notitie Reikwijdte en Detailniveau naar voren te brengen. U kunt uw schriftelijke zienswijze over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau richten aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel. Voor het geven van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken via telefoonnummer 14 0413.

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt vanaf 21 februari 2019 tot en met 3 april 2019 ter inzage bij de informatiebalie van het gemeentehuis van de gemeente Meierijstad, Stadhuisplein 1 in Veghel.

U kunt voor nadere informatie contact opnemen met de heer A. van den Boogaart van het Projectbureau, bereikbaar via telefoonnummer 14 0413.

Veghel 20 februari 2019

Naar boven