Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2019, 987Ruimtelijke plannenVaststelling verzamelbestemmingsplan 2018-1

Logo Midden-Groningen

Burgemeester en wethouders van Midden-Groningen maken bekend, dat de gemeenteraad op 20 december 2018 het verzamelbestemmingsplan 2018-1, vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1952.bpmigverzamel2018I-va01, ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud

In een verzamelbestemmingsplan worden diverse particuliere verzoeken en ambtelijke aanpassingen in één plan en procedure meegenomen. Het plan omvat de volgende locaties:

 • 1.

  Meerweg 56B in Kropswolde (kanogebouw) De ter plaatse gevestigde kanovereniging heeft uitbreidingsplannen. In het geldende bestemmingsplan zijn deze plannen niet meegenomen. Dit wordt gerepareerd, door het bouwvlak aan te passen.

 • 2.

  Hamweg/Buitenbaan in Lageland (ijsbaangebouw) Het ijsbaangebouw is vergund, maar niet opgenomen in het geldende bestemmingsplan. De verleende vergunning wordt verwerkt in het verzamelbestemmingsplan door de gronden te voorzien van de juiste bestemming en een bouwvlak.

 • 3.

  Rijksweg Oost 113 in Sappemeer In het geldende bestemmingsplan is verzuimd een agrarisch bouwvlak op te nemen ter plaatse van de agrarische activiteiten. Daarnaast zijn ook de zorgactiviteiten niet in een aanduiding opgenomen. Dit wordt gerepareerd in het verzamelbestemmingsplan.

 • 4.

  Hoofdweg 21 in Scharmer Ter plaatse wordt een buskeerlus met wc en abri aangelegd. Binnen de huidige bestemming agrarisch is dit niet toegestaan. De bestemming wordt met het verzamelplan gewijzigd in 'Verkeer-Verblijfsgebied'.

 • 5.

  Oudeweg 113A in Siddeburen In 2017 is een vergunning verleend voor de bouw van een kapschuur. De kapschuur ligt deels buiten het bouwvlak. Het bouwvlak wordt in het verzamelbestemmingsplan aangepast, zodat de kapschuur binnen het bouwvlak komt te liggen.

 • 6.

  Oudeweg 186 in Siddeburen Voor de boerderij ter plaatse is een vergunning verleend waarbij naast wonen ook kleinschalige detailhandel in motoren en onderdelen wordt toegestaan. De verleende vergunning wordt verwerkt in het verzamelbestemmingsplan door de gronden te voorzien van een gemengde bestemming.

 • 7.

  Hoofdweg 13-15 in Harkstede In het geldende bestemmingsplan zijn in het bouwvlak aan de Hoofdweg maximum 3 nieuwe woningen toegestaan. De bouwplannen zijn gewijzigd en passen niet meer binnen het bouwvlak. Daarnaast wordt één extra woning toegevoegd. In het verzamelbestemmingsplan wordt het bouwvlak gesplitst in twee bouwvlakken voor in totaal vier woningen.

 

Het plan inzien

Het verzamelbestemmingsplan en het bijbehorende raadsbesluit ligt ter inzage van ligt vanaf donderdag 10 januari 2019 tot en met woensdag 20 februari 2019 ter inzage. Gedurende de hiervoor genoemde termijn is het bestemmingsplan te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl, onder nummer NL.IMRO.bpmigverzamel2018I-1-va01. Digitaal kunt u het plan ook bekijken via de gemeentelijke website, www.midden-groningen.nl onder het kopje Thema’s > Plannen en projecten > Bestemmingsplan > niet-plaatsgebonden.

 

Daarnaast kunt u in deze periode een papieren versie van het bestemmingsplan met bijbehorende stukken inzien bij het Contactplein van het gemeentehuis te Hoogezand (Gorecht-Oost 157 te Hoogezand).

   

Reageren op het plan (instellen beroep)

Tijdens de beroepstermijn (die eindigt zes weken ná de dag dat het bestemmingsplan ter inzage is gelegd) kan beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan hebben ingediend.

Een schriftelijk en gemotiveerd beroepschrift kunt u sturen aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

In beroep gaan heeft geen schorsende werking. Het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Daarom kunt u met een afzonderlijke brief aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, verzoeken om een voorlopige voorziening. Zo’n verzoek heeft wel een schorsende werking.

 

Informatie

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met een medewerker van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (0598) 37 37 37.