Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noardeast-FryslânStaatscourant 2019, 9838VerkeersbesluitenVerkeersbesluit: gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen de Kwartel te Dokkum

Logo Dongeradeel

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DONGERADEEL

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en op grond van het besluit van de raad, van 30 januari 2003, zijn Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dongeradeel bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Door de gemeente Dongeradeel, afdeling Doarpen & Wiken team Romte is een verzoek ingediend om in Dokkum, op de Kwartel t.h.v. nr. 2, vier parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen.

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Voor maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken, moet een verkeersbesluit worden genomen op grond van het bepaalde in artikel 15, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994.

Motivering

Dit besluit wordt genomen uit oogpunt van de genoemde doelen in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994:

 • -

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • -

  het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

Bij de afweging van de diverse belangen zijn deze doelstellingen zwaarder bevonden dan andere met dit besluit betrokken doelstellingen en belangen.

Door de opkomst van elektrische voertuigen is er een toenemende vraag naar de mogelijkheid om een elektrisch voertuig op te kunnen laden, zowel op een privé- als op een openbare parkeerplaats. Naar verwachting neemt deze vraag in de nabije toekomst nog verder toe. Gezien deze ontwikkeling is het wenselijk dat op verschillende locaties in de gemeente Dongeradeel voorzien wordt in elektrische laadpalen.

De elektrische laadpalen worden geplaatst door de firma Park&Charge. Park&Charge heeft op basis van eigen onderzoek een voorstel gedaan waar de elektrische laadpalen geplaatst kunnen worden, zodat deze ook daadwerkelijk rendabel zijn. Hierbij worden de verschillende locaties zo optimaal mogelijk verdeeld over de gemeente. Om te voorkomen dat de oplaadpaal een privé-uitstraling krijgt, wordt gezocht naar centrale plekken op parkeerterreinen of in woonwijken. De parkeerstrook op de Kwartel in Dokkum is centraal gelegen in de wijk Fugellân en daarom is deze locatie geschikt voor het plaatsen van elektrische laadpalen.

Het reserveren van parkeerplaatsen is een taak van de gemeente Dongeradeel. Het reserveren van vier parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen op de Kwartel kan door het plaatsen van twee verkeersborden type E4, met een onderbord met de tekst “opladen elektrische voertuigen” en een onderbord met twee pijlen. De gereserveerde parkeerplaatsen bij een oplaadpaal mogen door iedereen gebruikt worden om een elektrisch voertuig op te laden. Het is dus geen parkeerplaats voor een specifiek persoon. Het parkeren van niet-elektrische voertuigen, die niet opladen bij de laadpaal, moeten worden vermeden..

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de korpschef van het regionaal politiekorps Friesland, District Noordoost.

BESLUITEN

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om:

 • 1.

  door middel van het plaatsen van het verkeersbord E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en een onderbord met twee pijlen, op de Kwartel in Dokkum t.h.v. nr. 2 een viertal parkeerplaatsen aan te wijzen die het opladen van elektrische voertuigen als specifiek doel hebben.

   

Dokkum, 20 december 2018

 

M.A. Berndsen-Jansen, waarnemend burgemeester

 

D.Willems, secretaris

 

Bezwaar:

Iedere belanghebbende kan binnen een termijn van 6 weken na bekendmaking van dit besluit daartegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 13, 9290 AA Kollum.

Het verkeersbesluit ligt ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis van Dokkum waar u nadere informatie over de verkeersmaatregel en de motivering kunt krijgen. Contactpersoon is de heer J. Reitsma.