Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noardeast-FryslânStaatscourant 2019, 9833VerkeersbesluitenVerkeersbesluit voor het reserveren van vier parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen op de Waling Dykstrastrjitte te Kollum

Logo Kollumerland en Nieuwkruisland

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE KOLLUMERLAND C.A.

overwegende dat:

op grond van artikel 18, eerste lid, onder d van de Wegenverkeerswet 1994 en de machtiging van de raad bij besluit van 5 maart 1998 nr. 13, wij bevoegd zijn dit verkeersbesluit te nemen;

op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

de Waling Dykstrastrjitte gelegen is binnen de bebouwde kom van Kollum;

de Waling Dykstrastrjitte in beheer is bij de gemeente Kollumerland C.A.;

de Waling Dykstrastrjitte gecategoriseerd is als een erftoegangsweg en daarmee deel uitmaakt van een verblijfsgebied;

de verkeersfunctie in een verblijfsgebied ondergeschikt is aan de verblijfsfunctie;

als gevolg van Europese wet- en regelgeving Nederland dient te voldoen aan luchtkwaliteitsdoelstellingen, te weten het verminderen van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide;

gelet op artikel 2 van de WVW 1994 de maatregel strekt tot het bevorderen van een doelmatig of zuinig energieverbruik;

er een toenemende vraag is ontstaan naar de realisatie van openbare oplaadpunten;

de verwachting is dat deze vraag in de toekomst nog verder zal toenemen;

de gemeente Kollumerland C.A. gezocht heeft naar een geschikte locatie nabij het centrum van Kollum;

er onderzoek verricht is naar locaties voor openbare oplaadpunten, waarbij oplaadpunten alleen geplaatst worden indien deze rendabel zijn;

daarmee wordt voorkomen dat onnodig parkeerplaatsen aan de parkeercapaciteit worden onttrokken;

om een privé-uitstraling van een oplaadpunt te voorkomen gezocht dient te worden naar een centrale plek in een kern;

de Waling Dykstrastrjitte dichtbij het centrum van Kollum gelegen is;

deze locatie daarom geschikt is voor het plaatsen van elektrische laadpalen;

een oplaadpunt twee aansluitingen voor elektrische voertuigen kent;

om een optimale benutting van een openbaar oplaadpunt te waarborgen en gezien het aantal aanvragen het wenselijk is om op deze locatie een viertal parkeerplaatsen te reserveren ten behoeve van het opladen van elektrische voertuigen;

dit gerealiseerd kan worden door middel van het plaatsen van twee verkeersborden E4 van bijlage 1 van het RVV 1990 met een onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en een onderbord dat aanduidt dat elk verkeersbord van toepassing is op twee parkeervakken;

de vier parkeervakken worden aangeduid door middel van het toepassen van duidelijke vakmarkering;

overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer middels email d.d. dag maand 2018 overleg is gepleegd met de verkeerscoördinator G. Hoekstra van Politie Noord Nederland, regio Fryslân, team Noordoost Fryslân;

de politie heeft ingestemd met de hierna genoemde verkeersmaatregel.

BESLUIT

op grond van de vorenstaande overwegingen

 • -

  Vier parkeerplaatsen op de Waling Dykstrastrjite te Kollum te reserveren voor het opladen van eleketrische voertuigen;

 • -

  het reserveren van de parkeerplaatsen in te stellen middels 2 borden E4 voorzien van onderbord met de tekst ‘opladen elektrische voertuigen’ en een onderbord met twee pijlen;

 • -

  de borden aan te brengen volgens de bij dit besluit behorende tekening.

Aldus vastgesteld in de collegevergadering 13 november 2018.

 

 • B.

  Bilker, burgemeester

   

   

   

 • H.J.

  Jonker, secretaris

   

   

Bezwaar:

Iedere belanghebbende kan binnen een termijn van 6 weken na bekendmaking van dit besluit daartegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 13, 9290 AA Kollum.

Het verkeersbesluit ligt ter inzage bij de Centrale Balie in het gemeentehuis van Dokkum waar u nadere informatie over de verkeersmaatregel en de motivering kunt krijgen. Contactpersoon is de heer J. Reitsma.