Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselStaatscourant 2019, 9763VergunningenProvincie Overijssel – Besluit goedkeuring plan van aanpak – Zaaknummer W.Z18.104480.03 – Langestraat 167 te Delden

Logo Overijssel

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben het Plan van Aanpak bepaling diffuse Emissies en het document Bepaling verdrijvings- en diffuse emissies beoordeeld en goedgekeurd. Het betreft de inrichting van KLK Kolb Specialties B.V., Langestraat 167 te Delden.

 

Mogelijkheid van inzien

Wilt u de stukken inzien, bel dan (024) 751 7700 of stuur met vermelding van het zaaknummer een email naar wabo@odrn.nl.

 

Bezwaar en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nadat dit besluit is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van Gedeputeerde Staten van Overijssel, t.a.v. team Juridische Zaken, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. Op envelop en brief duidelijk "Bezwaarschrift" vermelden.

 

Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

de naam en het adres van de indiener;

de dagtekening;

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;

de gronden van het bezwaar.

 

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend, kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.