Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandStaatscourant 2019, 9751VergunningenProvincie Zeeland - Herstelbesluit Natuurbeschermingswet 1998

Logo Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij een herstelbesluit (herstel van het besluit van 18 augustus 2018, kenmerk ZK17000188 / 18020615) aan Rijkswaterstaat hebben verleend op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor (reeds uitgevoerde) verbeteringswerkzaamheden (bestortingen) aan de drie vooroevers bij Burghsluis, Schelphoek en Zierikzee en het winnen van zand in de Roompot en het uitvoeren van een zandsuppletie van 11,2 ha op de Roggenplaat als compensatiemaatregel, in het Natura 2000-gebied Oosterschelde.

 

Ter inzage

Het herstelbesluit ligt tot en met 3 april 2019 ter inzage. U kunt op afspraak de stukken inzien in het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. U kunt hiervoor contact opnemen met het informatiecentrum: 0118-631011. Kopieën van stukken worden op verzoek toegestuurd. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het informatiecentrum. In alle gevallen dient u het (zaak)nummer ZK17000188 / 19004694 te vermelden.

 

Beroep

Belanghebbenden kunnen schriftelijk tot en met 3 april 2019 beroep instellen. U dient uw beroepschrift te richten aan: De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Echter, belanghebbenden die al beroep hebben ingesteld tegen het besluit van 28 augustus 2018 (kenmerk ZK17000188 / 18020615) bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, hoeven geen beroep in te stellen omdat op grond van artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, hun beroep tegen dat besluit van rechtswege mede betrekking heeft op dit herstelbesluit. Daarom zal dit herstelbesluit ook overeenkomstig artikel 6:19, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht onverwijld worden medegedeeld aan de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

 

Crisis- en herstelwet

Op het herstelbesluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken (dit termijn eindigt op 3 april 2019) kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.