Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 2019, 9581Besluiten van algemene strekking

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 4 februari 2019, nummer CvTE-19.00003, houdende regels voor het aanwijzen van vakken waarin het centraal examen vo in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor Toetsen en Examens (Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2019)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, zesde lid, onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens en artikel 37, vierde lid, van het Eindexamenbesluit VO;

Besluit:

Artikel 1

Het College voor Toetsen en Examens neemt in het tweede tijdvak het centraal examen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Eindexamenbesluit VO, af in de vakken vermeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2019.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE

behorende bij artikel 1 van de Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2019, van 4 februari 2019, nummer CvTE-19.00003.

Vak/niveau

basis-beroeps-gerichte leerweg1

kader-beroeps-gerichte leerweg1

gemengde leerweg

theoretische leerweg

havo

vwo

 

vmbo

vmbo

vmbo

vmbo

   

aardrijkskunde BB/KB papier

x

x

       

Arabisch

x

x

x

x

x

x

biologie BB/KB papier

x

x

       

dans2

   

x

x

   

drama2

   

x

x

   

Duits BB/KB papier

x

x

       

economie BB/KB papier

x

x

       

Engels BB/KB papier

x

x

       

Frans

x

x

       

Fries

   

x

x

x

x

geschiedenis BB/KB papier

x

x

       

handvaardigheid

         

x

maatschappijkunde BB/KB papier

x

x

       

Maatschappijwetenschappen-bezem

       

x

 

muziek2

   

x

x

x

x

nask 1 BB/KB papier

x

x

       

Nederlands BB/KB papier

x

x

       

Russisch

       

x

x

Spaans

x

x

x

x

   

tekenen

         

x

textiele vormgeving

         

x

Turks

x

x

x

x

x

x

wiskunde BB/KB papier

x

x

       
X Noot
1

Dit rooster geldt niet voor scholen die deelnemen aan de flexibele en digitale centrale examens algemene vakken BB en KB. In de Informatiebrochure ‘Kaders flexibele en digitale centrale examens BB en KB 2019’ staat op welke wijze deze scholen inhalen en herkansen organiseren. Zie de Septembermededeling paragraaf 4.1 op Examenblad.nl.

X Noot
2

De volgende vakken worden in het tweede tijdvak afgenomen in Autoplay:

– dans GL/TL, drama GL/TL en muziek GL/TL

– muziek vwo en havo

GL beroepsgericht

   

GL vmbo

       

transport en logistiek

   

x

       

voertuigentechniek

   

x

       

TOELICHTING

Algemeen

In deze regeling worden de vakken aangewezen welke in het tweede tijdvak van de centrale examens vo niet op de eigen school worden afgenomen. Deze centrale examens worden op een centrale plek in het land door het College voor Toetsen en Examens als onderdeel van het eindexamen afgenomen.

Nadere informatie over de afname van deze examens, zoals de plaats waar de examens afgenomen worden en het tijdstip waarop ze aanvangen, wordt medio maart 2019 bekendgemaakt op de website ‘Examenblad.nl’ (www.examenblad.nl).

Administratieve lasten

Deze maatregel brengt voor de scholen enige administratieve lasten met zich mee, namelijk de aanmeldingsprocedure van de kandidaten. Doordat het College voor Toetsen en Examens het afnemen van het examen, inclusief het toezicht en de correctie, verzorgt, is er aan de andere kant sprake van een lastenvermindering, die de extra handeling van het opgave doen van de kandidaten compenseert. Per saldo is er van toename van administratieve lasten geen sprake.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse