Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeekStaatscourant 2019, 9542Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘BMV Spaubeek’

Logo Beek

OPENBARE BEKENDMAKING

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE BEEK;

maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8, lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat vanaf 22 februari tot en met 4 april 2019, gedurende zes weken ter gemeentesecretarie (publieksbalie), Raadhuisstraat 9, voor een ieder ter inzage ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “BMV Spaubeek”, zoals vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0888.BPBMVSPAUBEEK-VA01.

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpplan door de gemeenteraad op onderdelen gewijzigd vastgesteld. De gewijzigde vaststelling ziet op het toevoegen van een gebruiksregel aan de regels van het bestemmingsplan en het toevoegen van paragraaf 4.4.3 met betrekking tot de ‘Wijzigingsverordening Omgevingsverordening Limburg 2014’ in de toelichting. De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot wijzigingen in het bestemmingsplan. De raad heeft tevens besloten voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan ex art. 6.12 Wro vast te stellen.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) op het voormalig Vixia terrein aan de Musschenberg te Spaubeek, kadastraal bekend gemeente Spaubeek, sectie A, nrs. 3781, 3956 (gedeeltelijk) en 3955 (gedeeltelijk).

Er kan gedurende een termijn van zes weken, vanaf de dag na ter inzage legging door een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend alsmede een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten met betrekking tot het ontwerpbesluit geen dan wel niet tijdig een zienswijze te hebben ingebracht, beroep worden ingesteld. Voorts kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden voor zover dit beroep betrekking heeft op de wijzigingen die door de raad in het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking de dag na het einde van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn bij de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het vaststellingsbesluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Beroepschriften resp. verzoeken om voorlopige voorziening dienen te worden gericht aan de Afdeling resp. de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag of via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Beek, 21 februari 2019