Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 februari 2019, nr. 19009380, houdende de algemeenverbindendverklaring van een overeenkomst tussen handelaren in gewasbeschermingsmiddelen

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

Gelezen het verzoek van de vereniging Agrodis tot algemeenverbindendverklaring van haar overeenkomst tussen handelaren in gewasbeschermingsmiddelen;

Gelet op artikel 111, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. In dit besluit wordt onder ‘gebruiker’, ‘gewasbeschermingsmiddel’, ‘toelating’, en ‘op de markt brengen’ verstaan, hetgeen daaromtrent is bepaald in artikel 1, eerste lid, van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden.

 • 2. Onder stichting CDG wordt verstaan: stichting Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen.

Artikel 2

 • 1. De overeenkomst van 18 oktober 2018, inclusief het CDG-certificatieschema versie 4.0, tussen handelaren in gewasbeschermingsmiddelen verenigd in Agrodis, wordt algemeen verbindend verklaard.

 • 2. De algemeenverbindendverklaring, bedoeld in het eerste lid, is van toepassing op een ieder die in Nederland gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengt of vanuit Nederland wederverkoopt.

Artikel 3

 • 1. In afwijking van artikel 2 is de overeenkomst niet van toepassing op een natuurlijke persoon of rechtspersoon die rechthebbende is van een toelating en een gewasbeschermingsmiddel levert of doet leveren aan:

  • a. een leverancier of distributeur die beschikt over een geldig bewijs van vakbekwaamheid;

  • b. een professionele gebruiker met het oog op de behandeling van het zaaizaad door die gebruiker.

 • 2. In afwijking van artikel 2 zijn de punten 1 en 2, onderdeel b, van de overeenkomst niet van toepassing op een natuurlijke persoon of rechtspersoon die:

  • a. niet meer dan 1.500 kilogram aan gewasbeschermingsmiddelen verkoopt of aflevert per jaar;

  • b. als nevenactiviteit de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen heeft; en

  • c. beschikt over een geldig certificaat Voedselkwaliteit Loonwerk (VKL), met de extra module handel in gewasbeschermingsmiddelen.

Artikel 4

 • 1. Stichting CDG brengt ten minste eenmaal per jaar verslag uit aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit omtrent de uitvoering en handhaving van de overeenkomst. Aan dit verslag kunnen nadere eisen worden gesteld.

 • 2. Op verzoek verstrekt de stichting CDG tussentijds ook de gevraagde inlichtingen aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Artikel 5

De overeenkomst en het CDG-certificatieschema liggen ter inzage bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Bezuidenhoutseweg 73 ’s-Gravenhage.

Artikel 6

Deze besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt op 1 januari 2024.

Deze besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 februari 2019

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

TOELICHTING

Algemeen

Artikel 111 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden maakt het mogelijk een schriftelijke overeenkomst inzake de handel en opslag in gewasbeschermingsmiddelen en biociden tussen degenen die een beroep of bedrijf uitoefenen, algemeen verbindend te verklaren. De wet bevat deze mogelijkheid, omdat in kringen van de handel en industrie jarenlang is geijverd te komen tot een bindende set van afspraken inzake de distributie van gewasbeschermingsmiddelen. Nadat een overeenkomst algemeen verbindend is verklaard, bindt de overeenkomst niet alleen degenen die partij zijn bij de overeenkomst, maar is in beginsel een ieder gebonden. De overeenkomst wordt door de algemeenverbindendverklaring getransformeerd in een verbintenis uit de wet. Op 21 februari 2014 heeft de toenmalige Staatssecretaris van Economische Zaken een overeenkomst tussen handelaren in gewasbeschermingsmiddelen op verzoek van de branchevereniging Agrodis, gevestigd te Gouda, algemeen verbindend verklaard voor de periode van 21 februari 2014 tot 1 januari 2019. Bij brief van 4 oktober 2018 heeft Agrodis verzocht een nieuwe overeenkomst algemeen verbindend te verklaren als vervolg op voornoemde algemeenverbindendverklaring.

Beoordeling van het verzoek

De overeenkomst heeft betrekking op het op de markt brengen en aanprijzen van gewasbeschermingsmiddelen, zodat voldaan is aan het op grond van artikel 111, eerste lid, van de wet geldende vereiste dat de algemeen verbindend te verklaren bepalingen betrekking hebben op onderwerpen als bedoeld in hoofdstuk 6, paragraaf 1, van de wet. Artikel 111, tweede lid, van de wet stelt voorts als voorwaarde dat de aanvragers van een algemeenverbindendverklaring, qua deelnemersaantal en gezamenlijke omzet, voldoende representatief zijn. De aanvrager, branchevereniging Agrodis, omvat 36 bedrijven die gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik op de markt brengen. Het marktaandeel van deze bedrijven is meer dan 90%. Hoewel er meer bedrijven zijn die in Nederland dergelijke middelen op de markt brengen, is het gestelde marktaandeel van de aanvragende bedrijven in ruime mate representatief te noemen en vormen zij een belangrijke meerderheid van het totaal aantal bedrijven.

De uitvoering en handhaving van de algemeenverbindendverklaarde overeenkomst ligt in handen van de stichting Certificatie Distributie in Gewasbeschermingsmiddelen (CDG), gevestigd te Gouda. Op het moment van aanvraag waren er 121 gecertificeerde bedrijven waarbij de algemeenverbindendverklaring de naleving van de regelgeving op het gebied van de handel in gewasbeschermingsmiddelen bevordert.

Degenen die de handel in gewasbeschermingsmiddelen als nevenactiviteit hebben en niet meer dan 1.500 kg middelen per jaar op de markt brengen, behoeven niet te beschikken over het CDG certificaat, mits zij in het bezit zijn van een geldig certificaat Voedselkwaliteit Loonwerk, met module handel, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het besluit. Volgens de rapportage van de CDG is het aantal bedrijven in het bezit van voornoemd VKL certificaat afgenomen van 38 in januari 2014 tot 36 in januari 2018. In de praktijk gaat het om loonwerkers, die tevens middelen verkopen. Het certificeringsschema, is ten opzichte van het vorige schema’s aangepast. De wijzigingen ten opzichte van de in 2014 algemeen verbindend verklaarde versie van het certificatieschema hebben betrekking op het, ter verduidelijking, toevoegen van een aantal termen en definities en het aanpassen van diverse onderdelen zodat beter wordt aangesloten bij de geldende wet- en regelgeving.

Het verzoek tot verlenging van de algemeenverbindendverklaring is ingewilligd. Voor de goede orde wijs ik erop dat ieder individueel bedrijf verplicht is zich tijdig aan te melden bij de stichting CDG, gevestigd te Gouda (postbus 451, 2800 AL Gouda).

Administratieve lasten en nalevingskosten

De administratieve lasten komen voort uit een handboek in verband met het certificeringsschema. Het handboek vereist dat een bedrijf beschrijft en vastlegt hoe het invulling geeft aan de CDG norm. Zo dienen de bedrijfsprocessen en -procedures in kaart te worden gebracht, alsmede het verloop van de voorraadadministratie. Omdat deze AVV een verlenging van een bestaande AVV is, zal de toename in regeldruk beperkt zijn. Tot algemeenverbindendverklaring is op verzoek van de sector besloten, omdat met de algemeenverbindendverklaring de naleving van de relevante wettelijke voorschriften wordt bevorderd.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Deze bepaling bevat de belangrijkste definities.

Artikel 2

Dit artikel is de kernbepaling. Het bepaalt dat de privaatrechtelijke overeenkomst inzake gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik een ieder bindt die dergelijke gewasbeschermingsmiddelen op de markt brengt.

Artikel 3

Deze bepaling bevat de uitzonderingen. De algemeenverbindendverklaring is niet van toepassing op toelatinghouders die gewasbeschermingsmiddelen leveren aan de tussenhandel met het oog op verkoop aan de gebruiker of rechtstreeks leveren aan een professioneel zaadbehandelingsbedrijf. Tot slot geldt de algemeenverbindendverklaring niet voor loonwerkers die de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen als nevenactiviteit hebben, mits zij niet meer dan 1.500 kg per jaar omzetten en in het bezit zijn van een certificaat Voedselkwaliteit Loonwerk met de module handel.

Artikel 4

Op grond van deze bepaling ontvangt de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (in de praktijk de Directeur-Generaal Agro en de Inspecteur-Generaal van het NVWA) elk jaar een verslag over de uitvoering van de algemeen verbindendverklaring.

De afgelopen periode heeft overleg plaatsgevonden tussen de Stichting CDG en de NVWA over de werkwijze van de stichting CDG en de certificerende instellingen. De NVWA zal, om de toezichtlasten voor het bedrijfsleven zo veel mogelijk te beperken, de resultaten van de audits van de gecertificeerde instellingen gebruiken bij haar toezicht op de handel in gewasbeschermingsmiddelen.

Artikel 5

Artikel 5 bepaalt dat gedurende de looptijd van de algemeenverbindendverklaring de overeenkomst met het certificatieschema ter inzage ligt bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarnaast is het certificatieschema te raadplegen via de website van de beheerstichting, www.stichtingcdg.nl.

Artikel 6

Tegen dit besluit tot algemeenverbindendverklaring staat, gelet op artikel 7:1, eerste lid, onderdeel d, Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar open. Beroep is evenmin mogelijk, omdat het besluit gelijk te stellen is met een besluit als bedoeld in artikel 8:3, eerste lid, onder a, van de Algemene wet bestuursrecht. Het besluit is zo verknoopt met het vaststellen van een algemeen verbindend voorschrift, dat beroep is uitgesloten.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven