Kennisgeving besluit m.e.r beoordeling Monnickendam – Galgeriet 2019

Logo Waterland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat bij de voorbereiding van het Omgevingsplan Monnickendam – Galgeriet 2019 voor de beoogde transformatie van het bedrijventerrein Galgeriet naar een gemengd woongebied, geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld overeenkomstig artikel 7.19 van de Wet milieubeheer.

Overeenkomstig de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage moet het college van burgemeester en wethouders bepalen of voor de beoogde ontwikkeling en het voorgenomen omgevingsplan een milieueffectrapportage vereist is. Naar aanleiding van de m.e.r.-beoordeling heeft het college van burgemeester en wethouders op 12 februari 2019 besloten dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

Het m.e.r- beoordelingsbesluit met bijbehorende stukken kunt u van 21 februari 2019 tot 5 april 2019 inzien in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam.  De openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, woensdag van 8.00 tot 16.00 uur en donderdag van 18.00 tot 20.00 uur.

Tegen dit besluit staat geen afzonderlijk bezwaar of beroep open omdat er sprake is van een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Eventuele bezwaren kunt u te zijner tijd kenbaar maken in het kader van de procedure voor het omgevingsplan Monnickendam-Galgeriet 2019.

 

Naar boven