Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenStaatscourant 2019, 912OverigWEGVERKEERSLAWAAI

Logo Asten

WET GELUIDHINDER

Besluit hogere grenswaarde Voordeldonk

Burgemeester en wethouders van Asten maken bekend dat zij met toepassing van artikel 110 a Wet geluidhinder hogere grenswaarden als bedoeld in artikel 83 Wet geluidhinder hebben vastgesteld voor de geluidbelasting op de gevel van de te bouwen woning naast Voordeldonk 55 te Asten. Vaststelling van hogere waarden is noodzakelijk omdat ter plaatse van voornoemde nieuwe woning niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de Voordeldonk.

Het besluit tot vaststelling van de hogere waarden ligt met ingang van 11 januari 2019 gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis. U kunt hiervoor terecht bij het Klant Contact Centrum, via telefoonnummer (0493) 671 212. U hoeft geen afspraak te maken om de stukken in te zien. Een afspraak maken is wel nodig als u vragen wilt stellen over de stukken die ter inzage liggen.

Tegen het besluit tot vaststelling van de hogere waarden kan met ingang van 12 januari 2019 gedurende 6 weken een beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij burgemeester en wethouders hebben ingediend, danwel door belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze hebben ingediend.