Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GroningenStaatscourant 2019, 9087VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen van een maximum snelheid van 60 km/u op de provinciale weg N999 te Startenhuizen.

Logo Groningen

 

Provincie Groningen, 15 februari 2019

Zaaknummer: K14279

Verzonden: 15 februari 2019

Inleiding

De gemeente Loppersum en de bewoners van de omgeving Startenhuizen vragen al enige tijd aandacht voor de verkeersveiligheid op de provinciale weg N999. Het gaat hierbij om het weggedeelte waar de gemeentelijke weg (Karshofweg) overgaat in de provinciale weg (Eppenhuizerweg). De op - en afritten van de Eemshavenweg(N46) sluiten ook aan op dit weggedeelte. De N999 is een gebiedsontsluitingsweg waar over het algemeen een maximumsnelheid van 80 km/u wordt gehanteerd. Alleen op het laatste gedeelte nabij Uithuizen is er een maximumsnelheid van 60 km/u ingesteld.

Het probleem op dit weggedeelte is de snelheid. De Karshofweg, voor zover gelegen binnen de bebouwde kom van Startenhuizen, is een 30 km zone. Indien er vanuit de richting Uithuizen de kom van Startenhuizen wordt ingereden, is er een snelheidsovergang van 80 km/u naar 30 km/u. Deze snelheidsovergang is niet wenselijk. Een verblijfsgebied binnen de bebouwde kom (30 km/u) kan volgens de richtlijnen van Duurzaam Veilig Verkeer niet direct overgaan in een gebiedsontsluitingsweg (80 km/u). Om het verschil in snelheid geleidelijk te laten afbouwen en dit kenbaar te maken aan de weggebruiker, wordt een maximum toegestane snelheid van 60 km/u ingesteld op het aansluitende weggedeelte.

Bevoegdheid:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 is de gedeputeerde staten bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de provincie Groningen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing en verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Met het verkeersbesluit wordt beoogd:

 • -

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • -

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • -

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • -

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Motivering:

Plaatsen van borden maximum toegestane snelheid 60 km/u

Om de snelheid beter te reguleren wordt er een maximumsnelheid van 60 km/u ingesteld om een verkeersveiligere snelheidsovergang te reguleren tussen de twee verschillende snelheidsregimes.

Aanpassen wegmarkering

Vanwege het instellen van de maximumsnelheid van 60 km/u is het nodig om de bestaande wegmarkering hierop aan te passen. De bestaande markering wordt verwijderd en een 1-3 kantstreep wordt toegepast.

Aanpassen markering fietspad gemeente Loppersum en gemeente Het Hogeland

De blokmarkering op het fietspad bij de kruisingen met de op- en afritten naar de N46 zorgt voor conflicteren de situaties. Fietsers moeten namelijk voorrang verlenen aan het kruisende gemotoriseerde verkeer. De blokmarkering geeft echter de suggestie dat de fietsers voorrang hebben. Om deze situatie in overeenstemming te brengen met de bestaande voorrangssituatie zoals die ter plaatse is gereguleerd, is het nodig om deze blokmarkering te verwijderen.

Overleg:

Op grond van artikel 23 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer zijn de gemeente Loppersum en de gemeente het Hogeland, beheerders van de fietspaden langs de provinciale weg N999, gehoord.

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de Politie Eenheid Noord-Nederland, DROS Infra/Verkeersadvies, die bij brief van 17 december 2018, kenmerk #3871-20181115000225, heeft bericht geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen verkeersmaatregelen.  

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de gedeputeerde staten van de provincie tot het besluit gekomen om het navolgende te doen overeenkomstig op de bij dit besluit behorende tekening van 20 januari 2019, tekeningnr. N999-bebording-02.

Daarbij worden de navolgende verkeerstekens geplaatst:

- twee borden B01, voorrangsweg;

- vier borden A01-60, maximum toegestane snelheid 60 km/u;

- één bord A02-60, einde maximum toegestane snelheid 60 km/u.

Daarbij worden de navolgende verkeerstekens verwijderd:

- Het verwijderen van blokmarkering.

 

Openbare bekendmakingen:

Dit besluit bekend te maken in de Staatscourant (https://www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/op_rubriek/verkeersbesluiten). Het besluit en de bekendmaking zijn ook in te zien op www.provinciegroningen.nl/actueel/bekendmakingen.

Groningen, 15 februari 2019

Namens Gedeputeerde Staten van Groningen:

R. Bosma

Hoofd van de afdeling Beheer en Onderhoud

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van deze brief een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u in de digitale brochure "Bezwaar maken tegen een besluit", die u kunt vinden op de website van de provincie Groningen ( www.provinciegroningen.nl ).

Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl .