Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânStaatscourant 2019, 907OverigInspraak ontwerp projectplan, m.e.r.-beoordelingsnotitie en ontwerpbesluit dijkversterking Lauwersmeerdijk

Logo Fryslân

Gedeputeerde Staten van Fryslân (hierna GS) maken, op verzoek van Wetterskip Fryslân, bekend dat het ontwerp projectplan dijkversterking Lauwersmeerdijk met bijbehorende stukken ter inzage ligt. De werkzaamheden voor de dijkversterking omvatten het vervangen van de bekleding van het buitentalud en het aanbrengen van nieuwe stabiliteit voor de constructie van het binnentalud over een lengte van ca. 1300 m. De versterking is nodig omdat de Lauwersmeerdijk tussen Peazemerlannen en Cleveringsluizen Lauwersoog over een lengte van 4,3 km niet aan de wettelijke veiligheidsnorm voldoet.

 

Procedure

Voor deze dijkversterking is door Wetterskip Fryslân een projectplan vastgesteld dat de projectplanprocedure voor waterstaatswerken doorloopt (artikel 5.5 – 5.14 Waterwet). Ter onderbouwing van de besluitvorming heeft het waterschap een m.e.r.-beoordelingsnotitie opgesteld. GS hebben besloten dat voor dit werk geen milieueffectrapportage nodig is. Voor de uitvoering van het project is tevens in ontwerp een vergunning Wet natuurbescherming opgesteld. GS treden op als coördinerend bevoegd gezag op grond van de Waterwet en zorgen er o.a. voor dat de zienswijzen op het ontwerp projectplan en vergunning Wet natuurbescherming worden behandeld door de verschillende bevoegde gezagen. Het projectplan zal na vaststelling door het algemeen bestuur van het waterschap ter goedkeuring worden aangeboden aan GS.

 

Inzage

Genoemde stukken liggen vanaf 7 januari 2019 op werkdagen ter inzage op de volgende plaatsen:

1. het provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden (graag van tevoren contact opnemen);

2. het waterschapsgebouw Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113, Leeuwarden;

3. Gemeentehuis Dongeradeel DDFK gemeenten, Koningstraat 13, 9101 LP Dokkum.

De stukken zijn te downloaden via het Elektronisch Waterschapsblad op www.overheid.nl.

Zienswijzen en inlichtingen

Een ieder kan tot en met 17 februari 2019 schriftelijk en/of mondeling zienswijzen over het ontwerp projectplan en vergunning Wet natuurbescherming naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen kunt u indienen bij GS van Fryslân, postbus 20.120, 8900 HM Leeuwarden. Daarbij kan worden verzocht om persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen en voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer J. Luinstra van de provincie Fryslân (tel. 058-2925678). De Crisis- en herstelwet is van toepassing op dit dijkversterkingsproject.