Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenStaatscourant 2019, 9050VerkeersbesluitenBekkerveld, het invoeren van de parkeerschijfzone in enkele straten van de buurt Bekkerveld na uitvoering van de enquête in september 2018

Logo Heerlen

VERKEERSBESLUIT

 

Burgemeester en Wethouders van Heerlen;

 

Gelet op:

De bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en

Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het

Wegverkeer, de Algemene wet Bestuursrecht en het mandaatbesluit van 10 januari 2017.

 

0verwegende dat:

Het parkeerbeleid van de gemeente Heerlen is erop gericht om mensen zoveel mogelijk te laten parkeren in de buurt van hun bestemming. Daarbij probeert de gemeente onder andere via parkeerregulering de balans te vinden, bijvoorbeeld via betaald parkeren, vergunning parkeren of ‘blauwe zone’-parkeren.

In 2014 heeft de gemeenteraad besloten dat het ‘blauwe zone’-parkeren in Heerlen als parkeersysteem in bepaalde gebieden rond het centrum kan worden ingevoerd om in die gebieden waar sprake is van een scheve parkeerbalans deze te herstellen. In dit systeem kunnen de bewoners van een wijk/buurt/of straat, door een ontheffing aan te vragen, dan vrij parkeren in hun wijk/buurt/of straat.

In de wijk Bekkerveld is door externe omstandigheden op bepaalde plaatsen een grote parkeerdruk aanwezig. Deze parkeerdruk wordt mede bepaald door de medewerkers van het ABP en door personeel van kantoren en winkels in het centrum enbezoekers van het centrum van Heerlen. Vanwege deze overlast heeft de gemeente Heerlen in overleg met de wijkraad in september 2018 een enquête uitgezet.

De uitslag van deze enquête heeft geresulteerd in de behoeft voor een blauwe zone in een gedeelte van Bekkerveld.

 

Uit oogpunt van

het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 

is het gewenst om

in de buurt Bekkerveld een parkeerschijfzone (blauwe zone) in te voeren met een maximale parkeerduur van 2 uur in de Mr. Adriaan Sassenstraat, de Pluijmaekersstraat (huisnummer 1-7 oneven en 2-14 even), de Van Sonsbeeckstraat, de Mgr. Schrijnenstraat, de Burg. van Rooystraat, de Lintjensstraat en de Kemmerlingstraat.

 

 

Motivering:

1) Door de aanleg van deze parkeerschijfzones worden langparkeerders geweerd en worden de bewoners van Bekkerveld middels een ontheffing gefaciliteerd om in hun buurt/straat te parkeren. De verkeersveiligheid wordt bevorderd doordat de bewoners niet meer hoeven te zoeken naar een geschikte parkeerplaats.

2) Door de aanleg van deze blauwe zone ontstaat een duidelijk parkeersituatie in geheel Bekkerveld.

 

Belangenafweging:

De gemeentelijke belangen van een evenwichtig parkeerbeleid zijn hiermee gediend.

Voorstanders van de invoering van blauwe zone parkeren zijn gebaat bij het treffen van deze maatregelen. Zij hebben in de enquête aangegeven voorstander van het invoeren van een blauwe zone in hun straat te zijn.

Tegenstanders van de invoering van het blauwe zone parkeren ondervinden geen onoverkomelijke nadelen want er zijn voldoende straatgedeeltes in de directe omgeving waar geen blauwe zone is.

 

Gehoord/Overleg:

Ingevolge artikel 24 van het BABW is vooraf overleg gepleegd met de korpschef van het regionale politiekorps. De straten van Bekkerveld zijn in beheer bij de gemeente Heerlen.

Er is overleg geweest met de wijkraad die hierin mede het initiatief heeft genomen.

Besluiten:

Door middel van de plaatsing van de borden modelE10zb van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voorzien van onderborden met tekst “ma t/m za, 9 tot 18 uur” maximale parkeerduur 2 uur alsmede doorhet aanbrengen van blauwe strepen als bedoeld in art. 25, tweede lid, van het RVV 1990 een parkeerschijfzone in te voeren in de Mr. Adriaan Sassenstraat, de Pluijmaekersstraat (huisnummer 1-7 oneven en 2-14 even), de Van Sonsbeeckstraat, de Mgr. Schrijnenstraat, de Burg. van Rooystraat, de Lintjensstraat en de Kemmerlingstraat.

 

 

 

 

Heerlen,

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

namens dezen,

het hoofd van het bureau Beleid en bedrijfsvoering van de afdeling Beheer en onderhoud.

A. Mathissen-Wetzelaer,

 

Ter inzage legging en bezwaar:

Het verkeersbesluit + tekening liggen ter inzage bij het Klantcontactcentrum van de afdeling Publiekszaken in de hal van het stadhuis, Geleenstraat 27 in Heerlen.

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift bij ons indienen. Dit kunt u op twee manieren doen : digitaal of schriftelijk.

Een bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de datum van het besluit. Let op : doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet inhoudelijk afgehandeld. Dit geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur desnoods een voorlopig bezwaarschrift. Hierin kunt u aangeven dat u uw bezwaar op een later moment nog verder zal toelichten.

Digitaal indienen

U kunt niet via e-mail een bezwaarschrift bij ons indienen. U kunt met het formulier voor bezwaarschriften tegen een besluit van de gemeente Heerlen uw bezwaar digitaal indienen. Door het digitale formulier te gebruiken, doorloopt u op eenvoudige wijze de verschillende stappen bij het indienen van een bezwaarschrift. In het formulier vragen wij u of u er mee kunt instemmen dat de verdere correspondentie met u via e-mail plaatsvindt. De gemeente Heerlen kan u dan eenvoudig en efficiënt op de hoogte houden van het verloop van de verdere procedure. U ontvangt dan geen papieren post meer.

Schriftelijk indienen

Wilt u of kunt u geen gebruik maken van het digitale formulier? Dan kunt u uw bezwaarschrift ook per post of fax sturen naar : Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen,

Postbus 1, 6400 AA, Heerlen, fax : (045) 560 3953.

 

Zet in uw bezwaarschrift ten minste :

- tegen welk besluit u bezwaar maakt;

- de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur bij voorkeur een kopie mee);

- uw naam, adres en woonplaats;

- waarom u bezwaar maakt;

- uw handtekening

- als u voor iemand anders bezwaar maakt, bijvoorbeeld namens een bedrijf, stuur dan een machtiging mee.

Het bezwaar heeft geen schorsende werking.

Indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan -nadat bezwaar is gemaakt bij het College van Burgemeester en Wethouders- aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrechtelijke zaken, postbus 950, 6040 AZ Roermond, worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn griffierechten verbonden.

 

 

Bijlagen:

Tekening uitbreiding blauwe zone Bekkerveld 2018.