Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2019, 8978Convenanten

Verlenging CITY DEAL Zicht op Ondermijning (nr 48699)

PARTIJEN,

1. de burgemeesters en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Tilburg namens de B5 gemeenten, allen handelend als bestuursorgaan van de genoemde gemeenten, hierna te noemen: de gemeenten;

2. de Minister van Justitie en Veiligheid, de Staatssecretaris van Financiën, de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, allen handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, hierna samen te noemen: de ministeries

3. de directeur-generaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek, handelend als zelfstandig bestuursorgaan;

4. de korpschef van politie, handelend als bestuursorgaan van de Politie;

5. de voorzitter van College procureurs-generaal, handelend als het Openbaar Ministerie. hierna allen gezamenlijk te noemen: Partijen.

Overwegende dat

  • a. uit de Projectrapportage ‘Tussenresultaten en nieuwe plannen van de City Deal Zicht op Ondermijning’ van november 2018 blijkt dat de eerste resultaten van de City Deal bijdragen aan een versterking en verbetering van de preventieve aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit;

  • b. de meerwaarde van het project vooral wordt ingegeven door het combineren en analyseren van data die van verschillende organisaties afkomstig zijn;

  • c. uit dezelfde rapportage blijkt dat de kansen om met de City Deal aan een versterking en verbetering van de preventieve aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit bij te dragen, nog niet volledig zijn benut;

  • d. in de rapportage om die reden wordt aanbevolen de City Deal Zicht op Ondermijning te verlengen tot het eind van de huidige kabinetsperiode, en

  • e. het wenselijk is deze aanbeveling over te nemen, onder de daarbij geformuleerde randvoorwaarden.

Komen het volgende overeen

Artikel 1

De looptijd van de City Deal Zicht op ondermijning (nr. 48699) wordt verlengd tot en met 30 juni 2021.

Artikel 2

Deze overeenkomst wordt binnen twee maanden nadat alle partijen deze hebben ondertekend, gepubliceerd in de Staatscourant.

Aldus overeengekomen en ondertekend op 21 december 2018,

Mede namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam F. Halsema Burgemeester Amsterdam

Mede namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Den Haag P.C. Krikke Burgemeester Den Haag

Mede namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Utrecht J.H.C. van Zanen Burgemeester Utrecht

Mede namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Rotterdam A. Aboutaleb Burgemeester Rotterdam

Mede namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Tilburg en de B5 T. Weterings Burgemeester Tilburg

Het Centraal Bureau voor de Statistiek T.B.P.M. Tjin-A-Tsoi Directeur Generaal

De Politie E.S.M. Akerboom Korpschef names deze, J.C.J. Ekelmans politiechef Zeeland-West-Brabant

Het Openbaar Ministerie G.W. van der Burg Voorzitter college van procureurs-generaal

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, K.H. Ollongren

De Staatssecretaris van Financiën M. Snel namens deze, J.J.M. Uijlenbroek Directeur-generaal Belastingdienst