Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor IdentiteitsgegevensStaatscourant 2019, 8969Overig

Intrekkingsbesluit voor het VU medisch centrum, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Datum 7 februari 2019

Kenmerk 2019-0000030728

Bij e-mail van 11 januari 2019, 2019-0000030323 heeft VU medisch centrum verzocht om intrekking van het besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 maart 2018, 2018-0000189524.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.13 van de Wet basisregistratie personen en artikel 44 van het Besluit basisregistratie personen wordt aan dit verzoek tegemoetgekomen.

Artikel 1

Het besluit van de Staatssecretaris van 29 maart 2018, 2018-0000189524, wordt ingetrokken.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 maart 2019.

Het besluit en de bijlage bij het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 7 februari 2019

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, R. Maas Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

TOELICHTING

Het autorisatiebesluit behelst de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen.

In het onderhavige besluit wordt het autorisatiebesluit van 29 maart 2018, 2018-0000189524, dat aan het VU medisch centrum is verleend, ingetrokken. De reden van de intrekking is dat het onderzoek naar de lange termijn gevolgen van het doormaken van hersenvliesontsteking (meningitisstudie) is afgerond.

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internetpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, publicaties.rvig.nl.