Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Echt-SusterenStaatscourant 2019, 8933VerkeersbesluitenVerkeersbesluit, verplicht tweezijdig fietspad Heerdstraat buiten de bebouwde kom, Echt-Susteren

Logo Echt-Susteren

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren;

overwegende, dat het wenselijk is om voor het gedeelte van de Heerdstraat te St. Joost, dat zich buiten de bebouwde kom bevindt, in de richting van gemeente Roerdalen een tweezijdig vrijliggend fietspad in te stellen;

dat de Heerdstraat een snelheidslimiet kent van 60 km per uur alwaar (incidenteel) hard wordt gereden; 

dat de confrontatie tussen het fietsverkeer en het gemotoriseerde verkeer, waaronder een  percentage landbouwverkeer, gevaarzettende situaties met zich meebrengt;

dat door middel van het instellen van een aan de oostzijde gelegen tweezijdig fietspad alhier de objectieve alsmede de subjectieve verkeersveiligheid van het fietsverkeer verhoogd wordt;

dat het in het jaar 2016 door de gemeenteraad vastgestelde Verkeersplan 2016 - 2025 als belangrijke pijler heeft het verbeteren van de fietsmobiliteit, waarbij het fietsnetwerk wordt verbeterd en wordt gecompleteerd;

dat dit verplichte fietspad thans in het uitvoeringsprogramma is opgenomen;

dat fietsers ten opzichte van het gemotoriseerd verkeer de zwakkere verkeerdeelnemers zijn;

dat hiermee de veiligheid van de fietser op dit tracé gewaarborgd is;

dat overleg met de aanwonenden alsmede met de grondeigenaren heeft plaatsgevonden;

dat afstemming hierover heeft plaatsgevonden met buurgemeente Roerdalen;

dat door middel van het instellen van voorrangsregelingen bij de respectievelijke begin- en eindzijden van het fietspad de voorrangssituatie verduidelijkt wordt en de verkeersveiligheid van al het verkeer wordt verhoogd;

dat door middel van het instellen van een voorrangsregeling ten behoeve van het fietsverkeer dat zich bevindt op het fietspad de verkeersveiligheid voor het fietsverkeer verhoogd wordt:

dat deze maatregelen een eenduidig verkeersbeeld met zich meebrengen;

dat deze maatregelen de vrijheid van het verkeer zoveel mogelijk waarborgen;

dat de invoering van deze maatregelen niet leidt tot rechtstreekse en ingrijpende beïnvloeding van het verkeer op andere wegen;

dat deze maatregel noodzakelijk is met het oog op de bescherming van de belangen gesteld in artikel 2, lid 1 en 2, van de Wegenverkeerswet 1994;

dat de Heerdstraat in beheer is bij de gemeente Echt-Susteren;

dat over dit verkeersbesluit overleg gevoerd is met de politie basiseenheid Echt-Susteren/Roerdalen en dat zij positief heeft geadviseerd;

dat voor zover belanghebbenden nadelige gevolgen ondervinden van het verkeersbesluit deze niet onevenredig zijn in verhouding tot de met dit besluit te dienen doelen (artikel 3:4, lid 2, van de Algemene wet bestuursrecht);

besluiten :

 

 • door het plaatsen van de borden volgens model G12 en G11 met het onderbord OB505 van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 het begin en einde van een twee-richtingen fietspad in te stellen tussen de noordzijde van de Heerdstraat en het fiets/bromfietspad oostelijk gelegen van de Schrevenshofweg;

 • door het plaatsen van het bord volgens model B6 van Bijlage I van het RVV 1990  alsmede door het aanbrengen van haaientanden op het wegdek bij de aansluiting van het fietspad op de Heerdstraat, te bepalen dat het fietsverkeer dat zich bevindt op het fietspad, voorrang dient te verlenen aan het verkeer dat zich bevindt op de Heerdstraat;

 • door het plaatsen van het bord volgens model B6 van Bijlage I van het RVV 1990 alsmede door het aanbrengen van haaientanden op het wegdek bij de aansluiting van het fietspad op het fiets/bromfietspad oostelijk gelegen van de Schrevenshofweg, te bepalen dat het fietsverkeer dat zich bevindt op het fietspad, voorrang dient te verlenen aan het verkeer dat zich bevindt op genoemd fiets/bromfietspad;

 • door het plaatsen van de borden volgens model G12 en G11 met het onderbord OB505 van Bijlage I van het RVV 1990 het begin en einde van een twee-richtingen fietspad in te stellen aan de zuidzijde van de Heerdstraat ter hoogte van huisnummer 59;

 • door het plaatsen van het bord volgens model B6 van Bijlage I van het RVV 1990 alsmede door het aanbrengen van haaientanden op het wegdek bij de aansluiting van het fietspad op de Heerdstraat ter hoogte van huisnummer 59, te bepalen dat het (fiets)verkeer dat zich bevindt op het fietspad / zandpad, voorrang dient te verlenen aan het verkeer dat zich bevindt op de Heerdstraat;

 • door het plaatsen van de borden volgens model B4 en B5 van Bijlage I van het RVV 1990 voor en na de aansluiting van het fietspad ter hoogte van huisnummer 59, te bepalen dat verkeer op de Heerdstraat voorrang heeft op verkeer komende van het fietspad / zandpad;

 • door het plaatsen van het bord volgens model C14 van Bijlage I van het RVV 1990 aan de zuidzijde van de Heerdstraat ter hoogte van het begin van het verplichte fietspad, een geslotenverklaring voor fietsers in te stellen voor de Heerdstraat;

 • door het plaatsen van de borden volgens model G12 en G11 met het onderbord OB505 van Bijlage I van het VV 1990 het begin en einde van twee-richtingen fietspaden in te stellen aan de zuidzijde van de Heerdstraat op de plaats waar de fietspaden de Bredeweg kruisen;

 • door het plaatsen van de borden volgens model B6 van Bijlage I van het RVV 1990 alsmede door het aanbrengen van haaientanden op het wegdek bij de aansluiting van de fietspaden op de Bredeweg, te bepalen dat het verkeer dat zich bevindt op het fietspad voorrang dient te verlenen aan het verkeer dat zich bevindt op de Bredeweg;

 • door het plaatsen van het bord volgens model B6 van Bijlage I van het RVV 1990 alsmede door het aanbrengen van haaientanden op het wegdek op aansluiting van het Groensebos met het fietspad aan de zuidzijde van de Heerdstraat, te bepalen dat het verkeer dat zich bevindt op het Groensebos voorrang dient te verlenen aan het verkeer dat zich bevindt op het fietspad alsmede op het verkeer dat zich bevindt op de Heerdstraat;

 • door het plaatsen van de borden volgens model B4 en B5 van Bijlage I van het RVV 1990 voor de aansluiting van het Groensebos op de Heerdstraat, te bepalen dat verkeer op de Heerdstraat voorrang heeft op verkeer komende van beide aansluitingen met het Groensebos.

  

Een en ander conform, voor wat betreft grondgebied gemeente Echt- Susteren, de drie situatietekeningen ‘Fietspad Heerdstraat te St. Joost, d.d. 23-10-2018’, welke onlosmakelijk onderdeel uitmaken van dit verkeersbesluit.

 

Echt-Susteren, 6 februari 2019

 

Burgemeester en wethouders van Echt-Susteren,

krachtens mandaat

   

drs. C. M. Gulpen

Teamleider Kabinet

        

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na publicatie hiervan in

de Staatscourant bij het college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren, Postbus 450, 6100 AL Echt, een bezwaarschrift indienen.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en moet minstens bevatten:

 • a.

  naam en adres van indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  de gronden van het bezwaar.

 

Ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan tegelijkertijd om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.