Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Nederlandse ZorgautoriteitStaatscourant 2019, 8808Interne regelingen

Wijzigingsbesluit Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 11 van het Bestuursreglement van de Nederlandse Zorgautoriteit;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 3, tweede lid, komt te luiden als volgt:

  • 2. De directie Toezicht en Handhaving kent de units Toezicht Zorgaanbieders I, Toezicht Zorgaanbieders II, Toezicht Zorgverzekeraars, Toezicht Wlz-uitvoerders en CAK en de unit Detectie, Data-analyse en Casusteam.

B

In Bijlage 1, onderdeel twee, bij het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa komt de tweede volzin in de vierde alinea te luiden als volgt:

De directie Toezicht en Handhaving kent de units Toezicht Zorgaanbieders I, Toezicht Zorgaanbieders II, Toezicht Zorgverzekeraars, Toezicht Wlz-uitvoerders en CAK en de unit Detectie, Data-analyse en Casusteam.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Utrecht, 12 februari 2019

Nederlandse Zorgautoriteit M.J. Kaljouw voorzitter Raad van Bestuur

TOELICHTING BIJ HET WIJZIGINGSBESLUIT VAN HET BESLUIT ORGANISATIE, MANDAAT, VOLMACHT EN MACHTIGING NZA

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft op 12 februari 2019 besloten tot aanpassing van het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NZa (hierna: Mandaatbesluit).

Aanleiding voor de nieuwe inrichting van de directie T&H is allereerst dat de huidige structuur van de directie T&H niet altijd behulpzaam en effectief is bij het realiseren van de missie en doelstellingen van de NZa. Een voorbeeld hiervan is dat de vijf thema’s die centraal staan in het toezicht veelal versnipperd zijn belegd, zonder duidelijke regie. Een ander voorbeeld is dat zorgverlening binnen netwerken noodzaakt tot meer focus vanuit het toezicht op die netwerken. Daarnaast strookt de personeelsverantwoordelijkheid van unitmanagers niet altijd met de functionele verantwoordelijkheid.

De Raad van Bestuur (RvB) heeft op 8 januari 2019 een voorgenomen besluit genomen over de nieuwe indeling van T&H en op 5 februari heeft de OR een positief advies uitgebracht.

In de nieuwe structuur van de directie Toezicht en Handhaving (T&H) staan de zorgverzekeraars, Wlz-uitvoerders en CAK, en de zorgaanbieders centraal. Binnen de ‘zorgaanbieders’ is een onderscheid gemaakt naar sectoren, zodat uitvoering gegeven kan worden aan beïnvloedingsstrategieën per zorgsector of per netwerk van samenhangende zorgsectoren en daarbij voldoende sectorspecifieke kennis op te bouwen.

Aan de vier units die gericht zijn op doelgroepen wordt een vijfde ‘horizontale’ unit toegevoegd. Deze unit is de signaaltoren, trendwatcher en snelle interventie-eenheid van T&H, bestaande uit medewerkers die nieuwe risico’s identificeren op basis van kwalitatieve data (o.a. signalen) en kwantitatieve data, in samenhang met risicoanalyses die NZa-breed plaatsvinden, en snel kunnen acteren op deze risico’s, in aanvulling op lopende projecten en onderzoeken in de andere units. Hierdoor kan snel ingespeeld worden op nieuwe ontwikkelingen.

Het markttoezicht wordt in een apart programma opgenomen onder directe aansturing van de directeur T&H. Hoewel het markttoezicht in belangrijke mate betrekking heeft op zorgaanbieders, is er voor gekozen dit toezicht niet versnipperd (sectoraal) onder te brengen in de twee units die toezicht houden op zorgaanbieders, maar als duidelijk afgebakende toezichttaak apart te organiseren.

Op die manier kan goed geanticipeerd worden op de beoogde overheveling van het markttoezicht (aanmerkelijke marktmacht en zorgspecifieke concentratietoets) naar de ACM. Daarnaast kunnen de belangen van medewerkers en de inhoudelijke consistentie en continuïteit daarbij optimaal geborgd worden en de ‘span of control’ van de units die toezicht houden op zorgaanbieders wordt beheersbaar gehouden.

De integrale tekst van het Mandaatbesluit NZa (en de gewijzigde bijlage die bij het Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging behoort), zijn te vinden op de website van de NZa: www.nza.nl.