Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning “Zonnepark Elzenbos” Brummen

Logo Brummen

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Brummen maakt op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), bekend dat met ingang van woensdag 13 februari 2019 gedurende zes weken een ontwerp Verklaring van geen bedenkingen en een ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken voor het “Zonnepark Elzenbos”, ter inzage ligt.

 

De ontwerp Verklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning zien toe op het realiseren van een zonnepark in de Elzenbos te Brummen. Het betreft (een gedeelte van) de kadastrale percelen gemeente Brummen, sectie I, nummers 897, 898 en 2088.

 

De aanvraag omgevingsvergunning past niet binnen het bestemmingsplan ‘Elzenbos’ omdat de bestemming ‘Woongebied’ de functie en bebouwing ten behoeve van een zonnepark niet toestaat.

 

I nzage

Analoog

De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de ontwerp omgevingsvergunning met ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende stukken, liggen vanaf woensdag 13 februari 2019 tot en met dinsdag 26 maart 2019, tijdens openingstijden, ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis (Engelenburgerlaan 31, Brummen).

 

Digitaal

De ontwerpstukken zijn tevens digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.brummen.nl (onder Inwoner en ondernemer / Bouwen en Wonen / Bestemmingsplannen / Bestemmingsplannen in procedure).

 

Zienswijzen

Gedurende bovengenoemde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze omtrent de ontwerpbesluiten kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 5, 6970 AA te Brummen). Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer M. (Matthijs) Harkema, adviseur RO procedures, via telefoonnummer (0575) 568 507 of met de heer M. (Marius) ten Voorde via telefoonnummer (0575) 568 517. Tijdig ingediende zienswijzen zullen worden betrokken bij de definitieve besluitvorming.

 

 

Naar boven