Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2019, 8264VergunningenKennisgeving op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de inspraakverordening Voorontwerp bestemmingsplan Zuidoostelijke stadsrand

Logo Nieuwegein

 

Inzagetermijn voor inspraak

Met ingang van 13 februari 2019 tot en met 26 februari 2019 ligt het voorontwerp ter inzage.

 

Nieu w bestemmingsplan Zuidoostelijke stadsrand in voorbereiding

Voor deelgebied 4 gelegen in het noordoosten van Het Klooster is uitbreiding van bedrijvenpark Het Klooster voorzien. Om deze uitbreiding planologisch mogelijk te maken hebben wij een voorontwerpbestemmingsplan Zuidoostelijke stadsrand opgesteld. Daarnaast hebben wij in het voorontwerp het gebied ten zuiden en oosten van bedrijvenpark Het Klooster in dit bestemmingsplan meegenomen om hiervoor een actueel planologisch kader te hebben. Het gaat hier met name om de bestaande (agrarische) percelen aan de Achterweg en de snelweg A27.

Wij horen graag uw mening!

Dit voorontwerpbestemmingsplan is een eerste versie van het nieuwe bestemmingsplan, waarover wij graag uw mening horen. Uw reactie helpt ons onvolkomenheden te verbeteren voordat de officiële procedure richting vaststelling wordt opgestart.

Hoe kunt u het plan inzien?

  • Vanuit huis kunt u het plan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.0356.BPKL2019HER001-VO01 en op de gemeentelijke website www.nieuwegein.nl/bestemmingsplannen.

  • Ook ligt het plan voor een ieder ter inzage bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein.

Hoe kunt u reageren?

Wij passen de inspraakverordening toe. Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een inspraakreactie tegen de voorontwerpbestemmingsplannen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein:

 

  • schriftelijk, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan Zuidoostelijke stadsrand; of

 

• mondeling op afspraak bij de heer M. Broersma, telefoonnummer (030) 607 14 17; of

 

 

Vervolg

Nadat het inspraaktraject en het vooroverleg met andere overheden is afgerond, zal het ontwerpbestemmingsplan worden opgesteld en met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ter inzage worden gelegd. Vanaf dat moment kan een ieder zienswijzen indienen. Deze terinzagelegging wordt vooraf aangekondigd in het Gemeenteblad en in de Staatscourant.

 

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein,

12 februari 2019