Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Berg en DalStaatscourant 2019, 8127VerkeersbesluitenJaarlijks verkeersbesluit verlichte optocht Halfvasten Millingen aan de Rijn

Logo Berg en Dal

Z-19-73492

Burgemeester en Wethouders van gemeente Berg en Dal

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

Burgemeester en Wethouders van gemeente Berg en Dal;

OVERWEGENDE DE VOLGENDE ZAKEN:

Beschrijving van het gebied en achtergrond

In Millingen aan de Rijn wordt jaarlijks met halfvasten een verlichte optocht georganiseerd. In 2019 valt de datum op vrijdag 29 maart 2019. Voor de optocht is het gewenst diverse straten tijdelijk af te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers. In verband met de doorgang van de optocht is het ook gewenst om aan een aantal straten parkeerverboden aan beide zijden van de weg aan te brengen.

Beheer en onderhoud

De betreffende straten waar verkeersmaatregelen nodig zijn voor het rijden van de optocht, voor de opstelruimte en afvloeiroute voor de wagens, en voor het op de juiste plek tegenhouden en omleiden van het verkeer, zijn in eigendom, en tevens in beheer en onderhoud bij de gemeente Berg en Dal. Het gaat om de volgende straten:

1. Rijndijk, tussen Zalmstraat en Steenstraat;

2. Burgemeester Eijckelhofstraat, tussen Steenstraat en Prinses Marijkestraat;

3. Prinses Marijkestraat, tussen Burgemeester Eijckelhofstraat en Burgemeester Hermsenstraat;

4. Burgemeester Hermsenstraat, het westelijke gedeelte tussen Prinses Marijkestraat en Wethouder Koenenstraat;

5. Wethouder Koenenstraat, tussen Burgemeester Hermsenstraat en Wethouder Arntzstraat;

6. Wethouder Arntzstraat, tussen Wethouder Koenenstraat en Ruijsdaelstraat;

7. Ruijsdaelstraat, tussen Wethouder Arntzstraat en Heerbaan;

8. Heerbaan, tussen Ruijsdaelstraat en Zalmstraat;

9. Van Lyndenstraat, tussen Heerbaan en Rijndijk;

10. Zalmstraat, tussen Heerbaan en Rijndijk;

Functie van de weg

Het bedoelde gedeelte van de Heerbaan betreft een weg binnen, buiten de bebouwde kom met de categorisering ‘Erftoegangsweg+’; de overige bedoelde weggedeelten betreffen wegen binnen de bebouwde kom met de categorisering ‘Erftoegangsweg, krachtens het onderdeel ‘categorisering wegennet’ in de Integrale mobiliteitsvisie gemeente Berg en Dal 2016-2022.

De Heerbaan heeft naast een functie voor bestemmingsverkeer aan deze weg (o.a. het centrum van Millingen aan de Rijn) ook een functie voor de bereikbaarheid van omliggende woonstraten en woonbuurten in Millingen aan de Rijn. In mindere mate dient de Heerbaan ook als ontsluiting voor de bereikbaarheid van Millingen vanuit de omliggende kernen, waaronder Leuth en ook de kernen Kleve en Kranenburg (Duitsland) en de daar omheen liggende kleinere kernen.

De overige genoemde weggedeelten hebben voornamelijk een functie voor bestemmingsverkeer aan deze betreffende wegen, of de direct omliggende woonstraten.

Beschrijving weggedrag

De genoemde wegen zijn normaal gesproken te berijden voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers. Aan de diverse woonstraten, waaronder Burgemeester Eijckelhofstraat, Wethouder Koenenstraat en Ruijsdaalstraat wordt normaal gesproken op verschillende plekken aan beide zijden van de weg geparkeerd.

Gevolgen van het huidige weggedrag

De doorgang van het bedoelde verkeer is onwenselijk op het moment dat de verlichte optocht met Halfvasten plaats vindt (in 2019 op vrijdag 29 maart). Dit omdat het evenement anders niet op een ongestoorde en veilige manier kan plaatsvinden. Ook is het parkeren aan beide zijden van de weg op de Burgemeester Eijckelhofstraat, Wethouder Koenenstraat, Wethouder Arntzstraat en Ruijsdaalstraat ongewenst, om voldoende doorgang voor de optocht vrij te houden.

De gewenste maatregelen

Gezien het bovenstaande achten wij het wenselijk om op de eerder genoemde weggedeelten jaarlijks op de vrijdag voor Halfvasten (in 2019 op vrijdag 29 maart) tussen 19:30 en 22:00 uur in beide richtingen af te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers. Dit kan gebeuren door het plaatsen van de verkeersborden C1 (geslotenverklaring) uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

Daarnaast is het wenselijk om op de genoemde weggedeelten van de Burgemeester Eijckelhofstraat, Wethouder Koenenstraat, Wethouder Arntzstraat en Ruijsdaalstraat het parkeren aan beide zijden van de weg te verbieden. Dit kan gebeuren door het plaatsen van de verkeersborden E1 (parkeerverbod) uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

Wettelijke belangen

Deze maatregel genomen wordt genomen in het belang van:

het verzekeren van de veiligheid op de weg, zoals genoemd in artikel 2, lid 1, sub a van de WVW 1994;

het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer, zoals genoemd in artikel 2, lid 2, sub a van de WVW 1994;

voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden, zoals genoemd in artikel 2, lid 2, sub b van de WVW 1994.

Horen betrokkenen en afweging belangen

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de daartoe gemandateerde verkeersadviseur van de politie-eenheid Oost-Nederland, afdeling DROS, werkzaam binnen het district Gelderland-Zuid. De verkeersadviseur heeft positief geadviseerd.

Door de afsluiting van de genoemde wegen zijn diverse wegen en buurten in Millingen aan de Rijn tijdelijk slechter bereikbaar.

De gemeente hecht groot belang aan het plaatsvinden van deze en andere jaarlijks terugkerende maatschappelijke evenementen. We maken dan ook de afweging dat de plaatselijke en tijdelijke verminderde bereikbaarheid van diverse straten en buurten in Millingen aan de Rijn minder zwaar weegt dan de doorgang van dit evenement.

Legitimiteit

Burgemeester en Wethouders van gemeente Berg en Dal zijn gemachtigd tot het nemen

van dit besluit ingevolge artikel 15 en artikel 18, eerste lid, sub d, van de Wegenverkeerswet 1994.

Daarnaast is artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer van toepassing.

B e s l u i t e n :

I.

De hieronder genoemde weggedeelten jaarlijks op de vrijdag voor Halfvasten (dit jaar op vrijdag 29 maart 2019) tussen 19:30 en 22:00 uur in beide richtingen af te sluiten voor alle verkeer uitgezonderd voetgangers, door het plaatsen van verkeersbord C1 (geslotenverklaring) uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Het gaat om de volgende weggedeelten, genummerd 1 t/m 10:

 

1. Rijndijk, tussen Zalmstraat en Steenstraat;

2. Burgemeester Eijckelhofstraat, tussen Steenstraat en Prinses Marijkestraat;

3. Prinses Marijkestraat, tussen Burgemeester Eijckelhofstraat en Burgemeester Hermsenstraat;

4. Burgemeester Hermsenstraat, het westelijke gedeelte tussen Prinses Marijkestraat en Wethouder Koenenstraat;

5. Wethouder Koenenstraat, tussen Burgemeester Hermsenstraat en Wethouder Arntzstraat;

6. Wethouder Arntzstraat, tussen Wethouder Koenenstraat en Ruijsdaelstraat;

7. Ruijsdaelstraat, tussen Wethouder Arntzstraat en Heerbaan;

8. Heerbaan, tussen Ruijsdaelstraat en Zalmstraat;

9. Van Lyndenstraat, tussen Heerbaan en Rijndijk;

10. Zalmstraat, tussen Heerbaan en Rijndijk;

II.

Op de genoemde afgesloten gedeelten van de Burgemeester Eijckelhofstraat, Wethouder Koenenstraat, Wethouder Arntzstraat en Ruijsdaalstraat het parkeren aan beide zijden van de weg te verbieden, door het plaatsen van de verkeersborden E1 (parkeerverbod) uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990).

Hoogachtend,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

G. Kwant

Manager afdeling Openbare Ruimte

Reageert u op deze brief? Vermeld dan altijd het zaaknummer.

N.B.:

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons worden ingediend. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten uw naam, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Indien een bezwaarschrift is ingediend kunt u tevens – indien onverwijlde spoed dat vereist – tegen betaling van griffierechten een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

U kunt ook digitaal beroep instellen of een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.