Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AppingedamStaatscourant 2019, 8072VerkeersbesluitenVerkeersbesluit strekkende tot het instellen van een parkeerschijfzone op het Overdiepterrein

Logo Appingedam

Burgemeester en wethouders van Appingedam ;

 

Gelet op:

 • -

  artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • -

  artikel 15, lid 1 van de WVW 1994 ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  artikel 8, lid 2 onderdeel a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge een nadere uitleg van de op de verkeersborden voorkomende aanduiding;

 • -

  artikel 24, lid 4 van het RVV 1990 ingevolge verkeersbesluiten worden genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef van de politie Noord Nederland district Noord/West.

 

Overwegende dat:

 • -

  de situatie is aangegeven op de bij de aanvraag behorende tekening;

 • -

  dat het instellen van een parkeerschijfzone van 2 uur ruimte biedt voor bezoekers van de winkels op het Overdiepterrein;

 • -

  dat door het instellen van een parkeerschijfzone van 2 uur wordt voorkomen dat de parkeerplaats volledig wordt ingenomen door langparkeerders;

 • -

  dat het Overdiepterrein valt onder het beheer van de gemeente Appingedam;

 • -

  de Korpschef van de politie Noord Nederland, d.d. 9 januari 2019, kenmerk Z/18/012219 heeft geadviseerd in het kader van art.24 BABW.

 

Besluiten:

 • 1.

  instellen van een parkeerschijfzone op het Overdiepterrein door:

  - het vervangen van de borden E04 door de verkeersborden E10zb en E11ze bij de entrees naar het Overdiepterrein als bedoeld in art. 24, lid 4 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en zoals staat aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening;

  - het aanbrengen van onderborden: "Geldt van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 18.00 h en op vrijdag van 18.00 tot 21.00 h";

  - het aangeven van een blauwe belijning langs de parkeerplaatsen;

 • 2.

  van dit besluit een afschrift te zenden aan:

  - de Korpschef van de politie Noord Nederland;

  - de afdeling BOR en Realisatie ter uitvoering van de maatregel;

 • 3.

  dit besluit bekend maken in de Staatscourant (zie www.officielebekendmakingen.nl/Staatscourant/OpRubriek/Verkeersbesluiten) en “De Eemslander”.

 

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van openbare kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Appingedam, Postbus 15, 9900 AA Appingedam, onder vermelding van ‘bezwaarschrift’. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar bevatten.

Degenen die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, indien er sprake is van spoedeisend belang, tevens op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, bij de president van de Arrondissementsrechtbank Groningen, sector bestuursrecht, Postbus 781, 9700 AT Groningen vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Dit besluit ligt gedurende de termijn van zes weken na de dag van openbare kennisgeving ter inzage bij de Publieksbalie, gevestigd aan de Wilhelminaweg 14 te Appingedam. U kunt dit besluit inzien op afspraak gedurende de openingstijden.

 

Met vriendelijke groet,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Appingedam,

 

A.W. Hiemstra, burgemeester

 

A. Castelein, secretaris