Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2019, 8029Ruimtelijke plannenVerleende omgevingsvergunning voor het bouwen van 23 extended stay appartementen en een penthouse op het adres Achter de Hoven 1 te Leeuwarden

Logo Leeuwarden

Van donderdag 21 februari 2019 tot en met donderdag 4 april 2019 ligt de omgevingsvergunning ex artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onder 3° van de Wabo voorhet bouwen van 23 extended stay appartementen en een penthouse op het adres Achter de Hoven 1 te Leeuwarden met bijbehorende stukken ter inzage.

Ontwikkeling

Het plan voorziet in de bouw van 23 extended stay appartementen en een penthouse op het adres Achter de Hoven 1 te Leeuwarden. Dit verzoek is in strijd met het ter plekke geldende bestemmingsplan Oranjewijk, Tulpenburg en ’t Vliet, aangezien het gebruik van het perceel ten behoeve van extended stay niet past binnen de geldende bestemming ‘Gemengd’. Het te realiseren penthouse past wel binnen deze bestemming. Het te realiseren gebouw past qua maatvoering binnen de gestelde bouwregels van het bestemmingsplan.

Inzage

De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien:

 • 1.

  in het Gemeentehuis, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure

 • 2.

Beroep

Bent u het niet eens met deze verleende omgevingsvergunning? Dan kunt u beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt alleen beroep instellen:

 • 1.

  van vrijdag 22 februari 2019 tot en met donderdag 4 april 2019;

 • 2.

  als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt ingediend;

 • 3.

  als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.

Voorlopige voorziening

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.

Het besluit treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.