Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmersfoortStaatscourant 2019, 7719VerkeersbesluitenVerkeersbesluit gemeente Amersfoort wijk Liendert: het uitvoeren van diverse verkeersmaatregelen in het Hogekwartier.

Logo Amersfoort

DIR/SO/Docsnr.: 5943203

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

INLEIDING

Bevoegdheid: Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op 10 april 2018 is deze bevoegdheid in het Bevoegdhedenbesluit Gemeente Amersfoort 2018 door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de afdelingsmanager Stad en Ontwikkeling.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de verkeersspecialist van de politie. Het advies van de politie is positief

Motivering en toelichting

Het Hogekwartier is een stedelijke inbreidingslocatie in aanbouw met woningbouw en een nieuw sportcomplex. Hiertoe wordt en is nieuwe infrastructuur aangelegd in de vorm van voetpaden, straten, (brom)fietspaden en parkeervoorzieningen. Het Hogekwartier bestaat uit twee deelgebieden: deelgebied Liendert en deelgebied Schuilenburg. Dit besluit betreft voornamelijk deelgebied Liendert, omdat dit al deels in gebruik is genomen, en het viaduct Operaweg-Hogeweg. Het deelgebied Liendert gebied wordt omsloten door het Valleikanaal, de Hogeweg, de Zwaluwstraat en aan de oostzijde het sportcomplex Amerena. In dit verkeersbesluit wordt vastgelegd met welke verkeersmaatregelen verkeersveiligheid en leefbaarheid in het nieuwe woongebied worden geregeld.

1. 30km-zone: het deelgebied Liendert is een woongebied (met sportcomplex), waarbij de straten enkel als functie hebben om de woningen en andere functies te ontsluiten. Daarom wordt in de straten in het gebied een maximumsnelheid ingesteld van 30km/uur;

2. Fietspaden: in het deelgebied en op het viaduct ligt een aantal fietspaden, te weten langs de Velduil en parallel aan de Hogeweg. Uitgangspunt is dat de bromfiets de rijbaan gebruikt. Op de Hogeweg gebruikt de bromfiets de rijbaan vanaf het viaduct Operaweg-Hogeweg in westelijke richting. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid gebruikt de bromfiets vanaf het viaduct Hogeweg-Operaweg in oostelijke richting het (brom)fietspad. Om grote omrijafstanden te voorkomen is ook het stukje fietspad tussen de Velduil en Wiekslag toegankelijk voor bromfietsen.

3. In het deelgebied Liendert worden de parkeervoorzieningen aangeboden in de vorm van parkeren op eigen terrein (onder meer in parkeergarages) en parkeervakken langs de rijbaan. Het is vanuit het oogpunt van de bruikbaarheid van de parkeervakken en verkeersveiligheid niet gewenst dat buiten de parkeervakken wordt geparkeerd. Daarom wordt in het hele gebied een parkeerverbodszone ingesteld.

4. Langs de Velduil liggen aan de zijde van het sportcomplex Amerena vier parkeervakken. Deze zijn bedoeld voor het in- en uitstappen van passagiers en het kortparkeren/laden en lossen van bussen en vrachtwagens. Hiertoe wordt een parkeerduurbeperking van 1 uur ingesteld.

5. Het viaduct Operaweg-Hogeweg vormt de verbinding tussen de wijken Schuilenburg en Liendert. Uit het oogpunt van de continuïteit van die verbinding voor met name langzaam verkeer is er voor gekozen de verbinding Operaweg-Velduil in de voorrang te zetten ten opzichte van de toe- en afritten naar de Hogeweg. Dit is geregeld met voorrangsborden, haaientanden en zebrapaden.

 

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om:

1. een maximumsnelheid van 30km/uur in te stellen door het plaatsen van borden A1 (zone) uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 in het gebied dat wordt omsloten door het Valleikanaal, Hogeweg, Zwaluwstraat en sportcomplex Amerena .

2. a: de volgende paden aan te wijzen als fietspad door middel van het plaatsen van borden G11 uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990

 • *

  de fietspaden langs de Velduil

 • *

  de fietspaden op het viaduct Operaweg-Hogeweg

 • *

  het fietspad aan de noordzijde van de Hogeweg tussen de Velduil en de Steenuil

 •  

2. b: de volgende paden aan te wijzen als (brom)fietspad door het plaatsen van borden G12a uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990

 

 • *

  het (brom)fietspad aan de noordzijde van de Hogeweg tussen de Weg van de Vrijheid en de Velduil (tot aan de bushalte langs de Hogeweg, gezien vanuit het oosten)

 • *

  het (brom)fietspad tussen de Velduil en de Wiekslag

 •  

 • 3.

  een parkeerverbodszone in te stellen door het plaatsen van borden E1 (zone) uit bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 in het gebied dat wordt omsloten door het Valleikanaal, Hogeweg, Zwaluwstraat en sportcomplex Amerena

 • 4.

  a: door het plaatsen van borden E8d twee parkeervakken aan te duiden als parkeerplaats voor bussen en vrachtwagens met een onderbord met de aanduiding "max. 1 uur".

  b: door het plaatsen van borden E8 en onderborden met de aanduiding "onmiddellijk in – en uitstappen van passagiers" twee parkeerplaatsen aan te duiden als plek voor het in- en uitstappen van passagiers

 • 5.
  • b:.

   door het plaatsen van borden L2 en het aanbrengen van zebrapaden op de toe- en afritten van de Hogeweg te bepalen dat doorgang moet worden verleend aan voetgangers

   •  

   •  

    

  a: door het plaatsen van borden B6 te bepalen dat voorrang moet worden verleend aan bestuurders op de Operaweg

  •  

  •  

   

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking zodra de borden zijn geplaatst.

Communicatie

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt ter visie bij de Publiekinformatiehal in het Stadhuis, Stadhuisplein 1, te Amersfoort.

 

Amersfoort, 31 januari 2019.

Burgemeester en wethouders van Amersfoort,

Namens deze,

J.W. Boelhouwers,

Afdelingsmanager van de afdeling Stad en Ontwikkeling.

Mededelingen

Iedere belanghebbende die door dit besluit rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan ingevolge van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) na bekendmaking hiervan binnen zes weken

een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van burgemeester en wethouders,

Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de

Algemene Wet Bestuursrecht zijn ondertekend en zijn gedateerd en ten minste uw naam en adres vermelden, een omschrijving van dit besluit en de gronden van het bezwaar. Burgemeester en wethouders verzoeken u in het bezwaarschrift een telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Informatie hierover vindt u op de site www.amersfoort.nl/bezwaar.