Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen op ZoomStaatscourant 2019, 766Ruimtelijke plannenGewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Poortgebied Bergsche Heide en ontsluitingsweg’ en beschikking hogere grenswaarde

Logo Bergen op Zoom

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom maakt bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 19 december 2018 het bestemmingsplan ‘Poortgebied Bergsche Heide en ontsluitingsweg’, met plannummer NL.IMRO.0748.BP0242-0301 gewijzigd heeft vastgesteld.

Tevens maakt het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom bekend dat een hogere waarde als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder voor het bestemmingsplan bij besluit van 6 november 2018 is vastgesteld. De hogere waarde is nodig voor de bouwvlakken van de woningen aan Vogelenzang 7, 9, en Vredenburg 3-4.

Plangebied

Het plangebied is gelegen ten oosten van Bergen op Zoom op de Brabantse Wal en betreft een deel van het bestaande recreatiepark Vredenburg, gelegen aan de oostzijde van de snelweg A4.

Aanleiding/doel

Ter plaatse van het plangebied wordt het ‘poortgebied’ van het Landschapspark Bergsche Heide ontwikkeld. In het gebied, dat een directe ontsluiting krijgt op de Rijksweg A4, is ruimte voorzien voor een hotel, een energyhub, twee fastfoodrestaurants en een ontsluitingsweg naar het achterliggende gebied. Voor de toekomst is ruimte gereserveerd voor een pick-up point of carwash en omdat de genoemde functies afhankelijk zijn van een goede zichtbaarheid vanaf de snelweg, is tevens een verwijzingsmast in het plan opgenomen.

Het doel van dit bestemmingsplan is hiervoor een planologisch-juridisch kader te bieden.

Wijzigingen

Het plan is op onderdelen gewijzigd vastgesteld. Een aantal wijzigingen heeft plaatsgevonden naar aanleiding van zienswijzen die tijdens de termijn van de tervisielegging van het ontwerp zijn ingediend. Daarnaast hebben ambtshalve wijzigingen plaatsgevonden en heeft één wijziging naar aanleiding van een amendement plaatsgevonden. In het document ‘Nota van wijzigingen’ die onderdeel uitmaakt van het raadsvoorstel en -besluit, is aangegeven om welke punten in de verbeelding, regels en toelichting het gaat. Voor een compleet overzicht verwijzen wij u dan ook naar het document ‘Nota van Wijzigingen’.

Hogere grenswaarde

De ontwerpbeschikking hogere grenswaarden heeft tezamen met het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter visie gelegen. Gedurende deze periode zijn twee schriftelijke zienswijzen kenbaar gemaakt tegen de ontwerpbeschikking hogere grenswaarden. Naar aanleiding hiervan, waardoor de ontsluitingsweg iets is verschoven en de verkeersgegevens zijn geupdate, is het akoestisch onderzoek aangepast. Hieruit volgt dat de hoogst optredende geluidsbelasting op het bouwvlak van de woning Vogelenzang 9 is verlaagd van 50dB naar 49 dB.

Inzage 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, de beschikking hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 januari 2019 gedurende 6 weken (tot en met 20 februari) voor een ieder tijdens kantooruren ter inzage in de leeshoek van het stadskantoor aan de Jacob Obrechtlaan 4 in Bergen op Zoom.

Het bestemmingsplan is tevens digitaal beschikbaar via onze gemeentelijke website www.bergenopzoom.nl > Wonen, (ver)bouwen en verkeer > Bouwen en verbouwen > ‘Bestemmingsplannen’ > ‘Bestemmingsplannen/beheersverordeningen’ > ‘Vastgesteld bestemmingsplannen’ > ‘Poortgebied Bergsche heide en ontsluitingsweg’, en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder plancode NL.IMRO.0748.BP0242-0301.

Beroep 

Gedurende de genoemde periode van zes weken kan tegen zowel het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan alsmede de beschikking hogere grenswaarden, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te ‘s -Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebben ingediend, dan wel door belanghebbenden aan wie niet verweten kan worden dat zij niet tijdig een zienswijze ingediend hebben. Daarnaast kan beroep worden ingesteld tegen de planonderdelen die gewijzigd zijn vastgesteld. 

Crisis – en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de hiervoor genoemde termijn van 6 weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Inwerkingtreding 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

 

Bergen op Zoom, 9 januari 2019