Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TerschellingStaatscourant 2019, 7605OverigAanwijzingsbesluit Toezichthouder

Logo Terschelling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling;

Gelet op het bepaalde in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede het bepaalde in de wetten en verordeningen als genoemd in dit besluit;

Overwegende dat het belang is een toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op de naleving van de voorschriften als bedoeld in genoemde regelgeving en het bij of krachtens die regelingen bepaalde;

BESLUITEN:

tot toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht , en als zodanig belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de in het besluit genoemde wetten, aan te wijzen:

de heer S. Visser, geboren op 27 september 1959 te Franekeradeel als toezichthouder, belast met het toezicht van het bepaalde bij of krachtens:

Bijzondere wetten

Wet basisregistratie Personen

Leegstandwet

Huisvestingswet

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Aldus vastgesteld op 27 maart 2018.

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Terschelling

H.M. de Jong J.B. Wassink,

Secretaris/directeur burgemeester.