Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2019, 7571VerkeersbesluitenAmsterdam, Zuid verschillende verkeersbesluiten Strawinskylaan, Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan in verband met ombouw Amstelveenlijn en het instellen van vervangend vervoer.

Logo Amsterdam

Z-19-71970

 

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam,

g elet op:

 

de Wegenverkeerswet (WVW 1994);

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

de bepalingen en de uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

de Verordening op het lokaal bestuur in Amsterdam;

de ondermandaatbesluiten van de stadsdelen.

 

 

Overwegende dat:

 

dat er tijdens het ombouwen van de Amstelveenlijn werkzaamheden worden verricht op de Strawinskylaan, Gutav Mahlerlaan en de De Boelelaan;

dat hierdoor verschillende verkeersbesluiten tijdelijk of permanent worden ingetrokken of geplaatst;

dat op het noordelijk gedeelte van de Strawinskylaan de drie aanwezige taxistandplaatsen worden verwijderd en één taxistandplaats terug komt op het zuidelijk gedeelte van de Strawinskylaan op de voorrij lus van het WTC, de vrijgekomen drie parkeerplaatsen aan de noord zijde worden ingericht als tijdelijke bushalte voor vervangend vervoer tijdens ombouwen Amstelveenlijn;

dat er behoefte is aan een stopverbod op de zuidelijke rijbaan van de Strawinskylaan tussen de voorrij lus van het WTC en de keerlus van de rijbaan, omdat er nu veel kort geparkeerde auto’s staan die veel hinder veroorzaken voor de kerende personenbussen en uitvoegend werkverkeer;

dat op de Gustav Mahlerlaan de volgende veranderingen worden doorgevoerd, intrekken zuidzijde een laad en losplaats en in verband met het verwijderen van de drie taxistandplaatsen aan de noordzijde van de Strawinskylaan het bij plaatsen van twee taxistandplaatsen naast de drie bestaande taxistandplaatsen op de zuidzijde Gustav Mahlerlaan ter hoogte van perceel 407 en aan de zuidzijde ter hoogte van perceel 403 een parkeerplaatsen voor autobussen met tijdvenster ten behoeve van Crowne Plaza en aan de noordzijde ter hoogte van perceel 10 een laad en lostrook;

dat op de De Boelelaan aan de noordzijde voor de kruising met de Parnassusweg een bushalte word aangelegd, dit is een calamiteitenhalte ten behoeve van vervangend busvervoer dat wordt ingezet tijdens de ombouw van de Amstelveenlijn dit omdat er ruimte gebrek is op het busstation op de Strawinskylaan;

dat deze hiervoor genoemde maatregelen bijna allemaal tijdelijk zijn totdat de ombouw Amstelveenlijn gereed is zo rond eind 2020;

Dat omdat er taxistandplaatsen opgeheven worden op de Strawinskylaan er van gemeente wegen is aangegeven dat de uitbreiding van taxistandplaatsen zeer gewenst is;

dat er voor het verplaatsen van de taxistandplaatsen overleg is geweest met het taxiteam van de gemeente Amsterdam en er voor gekozen is één taxistandplaats te creëren aan de noordzijde van de Strawinskylaan en twee taxistandplaatsen bij te plaatsen ter hoogte van de Gustav Mahlerlaan 407;

 • (of) overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met een gemandateerde van de politie, eenheid Amsterdam. Deze heeft daarbij op 05-02-2019 positief gereageerd;

 • deze aanwijzing van verkeersmaatregelen in het algemeen verkeersbelang wenselijk c.q. noodzakelijk kan worden geacht;

 • de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen de gemeente Amsterdam.

 

 

Besluit

 

 • 1.

  Door het verwijderen van verkeersborden conform model E5 van Bijlage I van het RVV 1990 “taxistandplaats”, te verwijderen op de volgende locatie:

De Strawinskylaan de speciaal daarvoor aangelegde parkeervakken ter hoogte van perceel 10 met op het onderbord alleen TTO taxi’s(VB nummer 2013/5127 besluitdatum 12-03-2013).

 • 2.

  Door het verwijderen van verkeersborden conform model E7 van Bijlage I van het RVV 1990 “gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen”, te verwijderen op de volgende locatie: Gustav Mahlerlaan ter hoogte van perceel 407 met op het onderbord maandag tot en met zaterdag van 06.00-20.oo uur(VB nummer Z-15-27655 en besluitdatum 22-05-2015)

 • 3.

  Door het plaatsen van verkeersborden conform model E2 van Bijlage I van het RVV 1990 “verbod stil te staan”, te plaatsen op de volgende locatie:

De Strawinskylaan de zuidelijke rijbaan tussen de voorrij lus van het WTC en de keerlus van de rijbaan .

 • 4.

  Door het plaatsen van verkeersborden conform model E5 van Bijlage I van het RVV 1990 “taxistandplaats”, te plaatsen op de volgende locaties:

  • a.

   De Strawinskylaan één taxistandplaats op voorrij lus van het WTC met op het onderbord alleen TTO taxi’s.

  • b.

   De Gustav Mahlerlaan twee taxistandplaatsen ter hoogte van perceel 407 met op het onderbord alleen TTO taxi’s.

 • 5.

  Door het plaatsen van verkeersborden conform model E7 van Bijlage I van het RVV 1990 “gelegenheid bestemd voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen”, te plaatsen op de volgende locatie: Gustav Mahlerlaan ter hoogte van perceel 10.

 • 6.

  Door het plaatsen van verkeersborden conform model E8(d) van Bijlage I van het RVV 1990 “parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven(autobussen)”, te plaatsen op de volgende locatie: Gustav Mahlerlaan ter hoogte van perceel 403 met op het onderbord ten behoeve van autobussen CrownePlaza van maandag tot en met donderdag van 16.00-08.00 en vrijdag tot en met maandag van 14.00-08.00 uur.

 • 7.

  Door het plaatsen van verkeersborden conform model L3 van Bijlage I van het RVV 1990 “bushalte/tramhalte”, te plaatsen op de volgende locaties:

  • c.

   De Strawinskylaan ter hoogte van perceel 10.

  • d.

   De Boelelaan tegenover perceel 1067.

 

Zoals aangegeven op bijgevoegde tekeningen.

 

 

Amsterdam, 05-02-2019

 

 

 

 

 

Niet mee eens?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit bezwaar maken.

Stuur uw bezwaarschrift naar:

 

Gemeente Amsterdam

T.a.v. Juridisch Bureau

Postbus 483

1000 AL Amsterdam

 

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

uw naam, adres en telefoonnummer

de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening

het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

waarom u bezwaar maakt.

 

Na ontvangst informeert de gemeente u over de manier waarop zij uw bezwaarschrift gaat behandelen.

 

Schorsende werking

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit waartegen u bezwaar maakt, blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist.

 

Spoed? Voorlopige voorziening

Bij grote spoed kunt u (tegen kosten) een zogeheten voorlopige voorziening aanvragen. Dat is een spoedprocedure waarmee het genomen besluit tijdelijk kan worden ingetrokken en/of andere maatregelen kunnen worden getroffen. Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

 

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam

sector Bestuursrecht Algemeen

Postbus 75850

1070 AW AMSTERDAM

 

Dat kan ook via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor hebt u een DigiD nodig. Op deze site vindt u ook meer informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, namens hen,

Nina Gombert

Teammanager Expertisecentrum, Operationele Ondersteuning, Stadswerken