Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2019, 7510VerkeersbesluitenONTWERPVERKEERSBESLUIT - Parkeerverbod Prof. R. Regoutstraat t.h.v. uitrit begraafplaats

Logo Best

Burgemeester en wethouders,

Gelet op

De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan – Beleidsnota – Waar willen we naartoe? (februari 2008);

Artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 op grond waarvan verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij het verkeer betreffen op wegen, die niet in beheer zijn bij het Rijk, de Provincie of een waterschap;

Dat op dit ontwerpverkeersbesluit afdeling 3.4, de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, van de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing is:

Het feit dat de verkeerskundige van de afdeling Beheer bij besluit is gemandateerd tot het nemen van verkeersbesluiten op grond van artikel 15 van de wegenverkeerswet 1994;

Artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, uit oogpunt van:

• Het verzekeren van de veiligheid op de weg.

• Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Overwegende dat

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd, geschiedt krachtens een verkeersbesluit.

Is het gewenst om

Een parkeerverbod in te stellen op de prof. R. Regoutstraat tegenover de inrit van de uitgang van de begraafplaats. Onderhoudsvoertuigen kunnen door geparkeerde auto’s de begraafplaats moeilijk in- en uitrijden.

Motivering

Voor het onderhoud van de begraafplaats dienen onderhoudsvoertuigen het terrein te betreden. Zij doen dit via de ingang op de prof. R. Regoutstraat. Aan de overzijde van de ingang is het mogelijk om auto’s te parkeren langs de rijbaan. Dit gebeurt ook regelmatig. Door deze geparkeerde auto’s is het voor de onderhoudsvoertuigen moeilijk om de begraafplaats in- en uit te rijden.

De onderhoudsvoertuigen (vrachtwagens en auto’s met aanhangers) moeten hierdoor meerdere keren steken en achteruit rijden. Dit is niet wenselijk in een woonwijk waar een kruising plaatsvindt met kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers). Daarnaast ligt er in de directe omgeving van de begraafplaats een basisschool waarmee er meer bewegingen met de fiets en te voet kunnen worden verwacht dan in een andere woonstraat in de wijk.

Gezien het feit dat het niet wenselijk is voor onderhoudsvoertuigen om te manoeuvreren in een woonwijk met in de directe omgeving een basisschool, is het noodzakelijk dat deze voertuigen in één keer de begraafplaats in- en uit kunnen rijden. Een parkeerverbod is een noodzakelijke maatregel.

Belangenafweging

Het belang van de verkeersveiligheid van de kwetsbare deelnemer is van hoger belang dan het kunnen parkeren naast de rijbaan.

In de directe omgeving zijn voldoende parkeerplaatsen beschikbaar om het verlies van twee parkeerplaatsen op te vangen.

Niet is gebleken dat belanghebbenden hierdoor onevenredig worden benadeeld dan wel dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie zou ontstaan.

Gehoord

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant, basisteam de Kempen.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders tot:

 • 1.

  Het instellen van een parkeerverbod van 15 meter door middel van een gele onderbroken streep op de prof. R. Regoutstraat t.h.v. de ingang van de begraafplaats;

 • 2.

  Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende situatietekening;

 • 3.

  Te bepalen dat met het van kracht worden van dit besluit eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen, als deze met dit besluit in strijd zijn dan wel hiermee niet in overeenstemming zijn;

 • 4.

  Te bepalen dat de bekendmaking van dit verkeersbesluit geschiedt door plaatsing van het besluit in de Staatscourant en op de gemeentelijke website;

Zienswijze

Dit verkeersbesluit met bijbehorende stukken is alleen digitaal te raadplegen via de bekendmaking van de Staatscourant en ligt niet analoog ter inzage.

Tegen dit ontwerp verkeersbesluit kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de publicatie in de Staatscourant hun zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Best. U kunt uw zienswijze sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best.

24-01-2019

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders

Verkeerskundige afdeling Beheer