Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HardenbergStaatscourant 2019, 7437Vergunningenbesluit m.e.r. Van Roijensweg 67 Bergentheim

Logo Hardenberg

Wet milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Hardenberg maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, vijfde lid van de Wet milieubeheer het volgende bekend:

Op 29 november 2018 is een Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling ingediend voor het pluimveebedrijf aan de Van Roijensweg 67 in Bergentheim.

Het voornemen is een bestaande stal voor 23.000 vleeskuikens te vervangen door een geheel nieuwe stal voor het huisvesten van 40.500 vleeskuikens.

Deze activiteit is onderworpen aan een m.e.r.-beoordelingsplicht door het bevoegd gezag ingevolge het Besluit milieu-effectrapportage 1994 jo. artikel 7.2a van de Wet milieubeheer.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg hebben op 5 februari 2019 besloten dat voor deze activiteit geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, voordat door hen een definitieve beslissing wordt genomen op een aanvraag om een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning voor de voorgenomen activiteit. Volgens burgemeester en wethouders van Hardenberg leidt de voorgenomen activiteit, gezien de omstandigheden waaronder zij wordt ondernomen, niet tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Inzage

Het besluit ligt tijdens de openingstijden van 14 februari 2019 tot en met 27 maart 2019 ter inzage bij de Publieksdienst van het gemeentehuis in Hardenberg.

Het besluit betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning activiteit milieu. Conform artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk, tenzij deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtsreeks in zijn belang treft.

 

Hardenber, 5 februari 2019