Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wijk bij DuurstedeStaatscourant 2019, 7320OverigWet voorkeursrecht gemeenten, voorlopig aanwijzen van gronden, Wijk bij Duurstede

Logo Wijk bij Duurstede

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede maken ingevolge artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat het college van B&W op 5 februari 2019, op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 1 van de Wvg, heeft besloten, gronden voorlopig aan te wijzen, waarop de artikelen 10 t/m 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn.

Het voorkeursrecht betreft de percelen WIJ01 F 70 en WIJ01 F 73, beide gelegen aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg te Cothen. Deze percelen zijn gelegen in het Bestemmingsplan ‘Buitengebied 2015’ en zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende lijst. De voorlopige aanwijzing heeft tot gevolg dat na inwerkingtreding, de eigenaren en beperkt gerechtigden van de aangewezen gronden, wanneer zij die gronden respectievelijk de beperkte rechten daarop wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden.

De gemeente is voornemens om aangewezen percelen te bestemmen als bedrijventerrein om de transformatie van bedrijventerrein Cothen mogelijk te maken. Daarnaast wil de gemeente dit opnemen in de nog vast te stellen omgevingsvisie.

De eigenaren en beperkt gerechtigden van deze percelen ontvangen afzonderlijk bericht. Het besluit met de kaarten en de lijst van voorlopig aangewezen gronden ligt gedurende 6 weken, vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant, tijdens kantooruren ter inzage in het Huis van de Gemeente, gevestigd aan de Karel de Grotestraat 30 te Wijk bij Duurstede. Hiervoor kunt u een afspraak maken met de heer E. Bressers (E.Bressers@wijkbijduurstede.nl).

Tegen het besluit van de gemeenteraad staat ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bezwaar en beroep open. Daartoe kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, vanaf de bekendmaking van dit besluit in de Staatscourant (7 februari 2019), een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift kan worden gericht aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede, ter attentie van het team Mens en Middelen, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede.

Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Om opschorting te bereiken kunt u gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de Voorzieningenrechter. De schorsing moet wel spoedeisend zijn. Het verzoekschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U dient er rekening mee te houden dat u bij de rechtbank griffierecht verschuldigd bent.

Voor meer informatie over de aanwijzing kunt u contact opnemen met de heer E Bressers van het Team Leefomgeving, telefoon: 0343 - 595615.

Het besluit van de gemeenteraad van Wijk bij Duurstede treedt in werking de dag na dagtekening van de Staatscourant (7 februari 2019) waarin de terinzagelegging bekend is gemaakt.