Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Wijk bij DuurstedeStaatscourant 2019, 7304VerkeersbesluitenVerkeersbesluit, intrekken parkeergelegenheden alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen, Prins Clausdreef nabij huisnr. 7, Langbroek

Logo Wijk bij Duurstede

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede

Gelet op:

 • -

  op het besluit van de gemeenteraad van 27 mei 2003 (no. 41 A) waarbij het besluiten tot het doen plaatsen van verkeerstekens als bedoeld in artikel 18, lid 1 d, van de Wegenverkeerswet 1994 aan het college is gedelegeerd;

 • -

  artikel 15 lid 1, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), ingevolge de plaatsing van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat, geschiedt krachtens een verkeersbesluit;

 • -

  artikel 18, lid 1, onder d van de WVW 1994 in gevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap;

 • -

  de ‘Mandaatregeling gemeente Wijk bij Duurstede’ van december 2017, waarbij het nemen van verkeersbesluiten is gemandateerd aan de teamleider Leefomgeving;

 • -

  artikel 2 van de WVW 1994;

 • -

  artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

  

Overwegende:

 • -

  dat door diverse ontwikkelingen in dat gebied het besluit voor het aanwijzen van 2 gereserveerde parkeerplaatsen voor het laden van elektrische auto’s aan de Prins Clausdreef in Langbroek voor onbepaalde tijd niet uitgevoerd kan worden;

 • -

  dat het in standhouden van dit besluit, dat voorlopig niet uitvoerbaar is leidt tot onbegrip;

 • -

  dat door intrekken van dit besluit de bezwaren hiertegen kunnen worden ingetrokken;

 • -

  dat bij een hernieuwd besluit tot het plaatsen van een laadpaal in Langbroek een nieuwe verkeersbesluit zal worden genomen, waartegen rechtsbescherming mogelijk is.

 • -

  dat op grond van de BABW voor deze maatregelen een verkeersbesluit vereist is;

 • -

  dat op 15 januari 2019 dit besluit is voorgelegd aan de Regio Politie Utrecht District Heuvelrug overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

 • -

  dat de politie heeft aangegeven in te kunnen stemmen met de voorgenomen maatregelen;

 • -

  dat Prins Clausdreef in beheer en onderhoud is van de gemeente Wijk bij Duurstede;

  

Besluiten:

 • I

  het besluit van 23 mei 2018 voor het aanwijzen van twee gereserveerde parkeerplaatsen op de Prins Clausdreef voor het opladen van elektrische voertuigen, in te trekken

    

Wijk bij Duurstede, 28 Januari 2019

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Wijk bij Duurstede,

 

Pieter Zwaan

Teamleider Leefomgeving

   

Bezwaar- of beroepsclausule

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken na verzending een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen. Het bezwaarschrift moet worden geadresseerd aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede,

ter attentie van het team Mens & Middelen, cluster Juridische Zaken, Postbus 83,

3960 BB, Wijk bij Duurstede. Het maken van bezwaar schort de werking van het besluit niet op. Om opschorting te bereiken kunt u gelijktijdig met het indienen van het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) vragen bij de Voorzieningenrechter. De schorsing moet wel spoedeisend zijn. Het verzoekschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U dient er rekening mee te houden dat u bij de rechtbank griffierecht verschuldigd bent.

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u de website www.rijksoverheid.nl

raadplegen, waar onder de kop ‘Documenten en publicaties/brochures’ de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ te vinden is.

  

Meer informatie 

Dit verkeersbesluit is bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant. Het verkeersbesluit, inclusief tekening, ligt vanaf de publicatiedatum gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis.