Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LangedijkStaatscourant 2019, 7290Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Ontwikkeling Parallelweg te Sint Pancras

Logo Langedijk

Burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 29 januari 2019 het bestemmingsplan Ontwikkeling Parallelweg te Sint Pancras ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan maakt de bouw van twee blokjes van drie woningen aan de Parallelweg 25 te Sint Pancras mogelijk. Op deze locatie was voorheen een noodgebouw van de kerk De Ark gevestigd.

Het ongewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ligt vanaf dinsdag 12 februari 2019 voor belanghebbenden voor een periode van zes weken ter inzage op de volgende plaatsen:

1. Het gemeentehuis van Langedijk, Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude;

2. De openbare bibliotheek Langedijk, Bosgroet 4 te Zuid-Scharwoude;

3. Het behouden Huys, Dorpsstraat 850 te Oudkarspel en

4. Dorpshuis De Geist, Vinkenlaan 7 te Sint Pancras.

Ook is het bestemmingsplan vanaf genoemde datum digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (planID: NL.IMRO.0416.BPSP2012part03-va01)

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Daarvoor moet een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan bij de voorzitter van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het bestemmingsplan pas in werking nadat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en/of indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). Meer informatie staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl

Gedurende de periode dat het bestemmingsplan ter inzage ligt kan tegen het plan beroep worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage.

Een beroep kan worden ingediend door:

 • 1.

  Een belanghebbende die tijdig zijn zijnswijzen tegen het ontwerp van het bestemmingsplan heeft ingediend bij de gemeenteraad;

 • 2.

  Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze tegen het ontwerpbesluit hogere geluidwaarde heeft ingediend bij burgemeester en wethouders;

 • 3.

  Een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om tijdig zijn zienswijze kenbaar te maken;

 • 4.

  Een ieder die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die ten opzichte van het ontwerp van het bestemmingsplan bij vaststelling in het plan zijn aangebracht.

 

Langedijk, 11 februari 2019