Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 7277Vergunningen

Kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project A1 Apeldoorn–Azelo

Op grond van artikel 20 van de Tracéwet bevordert de Minister van Infrastructuur en Waterstaat een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten met het oog op de uitvoering van een Tracébesluit. Op deze besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

In het kader van deze coördinatie geeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat kennis van het feit dat het volgende ontwerpbesluit is genomen.

Welk ontwerpbesluit is genomen en ligt ter inzage?

Voor de uitvoering van het tracébesluit Tracébesluit A1 Apeldoorn–Azelo is onderstaand ontwerpbesluit genomen, overeenkomstig de procedure van artikel 20, lid 4, van de Tracéwet in samenhang met afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht:

  • het ontwerpbesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer (kenmerk: O&V/Z2018-00012498) voor een omgevingsvergunning voor het kappen van meerdere houtopstanden langs de Rijksweg A1 (metrering 104.620 – 112,220), kadastraal bekend: meerdere percelen (nummers) binnen de gemeente Deventer, secties N en I, gemeente Bathmen, sectie K.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 februari 2019 gedurende zes weken tijdens kantooruren ter inzage bij:

  • gemeente Deventer, Publiekszaken op Grote Kerkhof 1 te Deventer.

Hoe kunnen zienswijzen naar voren worden gebracht?

Gedurende de periode van terinzagelegging kan eenieder tegen het ontwerpbesluit schriftelijk of mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan:

  • het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, t.a.v. de heer J. Oosterloo, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kan contact opgenomen worden met de heer J. Oosterloo, telefoon 14 0570.

Gewezen wordt op het feit dat alleen belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht op het ontwerpbesluit of aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat zij geen zienswijzen hebben ingebracht op het ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep kunnen instellen tegen het definitieve besluit.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens deze, het afdelingshoofd BJV Projectadvisering bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat, A.K. van de Ven