Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gooise MerenStaatscourant 2019, 71884VerkeersbesluitenVerkeersbesluit – Muiden – 50 km/u op gedeelte Mariahoeveweg

Logo Gooise Meren

 

 

Publicatiedatum: 30 december 2019

 

Wettelijke bepalingen

Gelet op de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is namens het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren een verkeersbesluit genomen.

 

Aanleiding verkeersbesluit

Deze weg is in de voormalige gemeente Muiden al aangewezen als gebiedsontsluitingsweg waar een maximum snelheid van 50 km/u moet gelden, omwille van de verkeersveiligheid.

 

Doelstelling verkeersbesluit

Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WVW) kunnen de krachtens deze wet vastgestelde regels strekken tot

• het beschermen van weggebruikers en passagiers;

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 

Ingevolge het tweede lid kunnen de krachtens deze wet vastgestelde regels voorts strekken tot:

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade, alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet Milieubeheer;

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 

Maatregelen

Het instellen van een 50 km/u regime op Mariahoeveweg van de Zuidpolderweg tot aan de Mariahoeveweg ter hoogte van de Volkstuin “Nooit Gedacht” (bij de bushalte).

 

Overwegingen

• dat de verkeersveiligheid in het geding komt doordat fietsers en bromfietsers het fiets en brommerverbod negeren;

• dat bij een lagere snelheid de kans op ongevallen, en zwaar letsel, afneemt;

• dat er inmiddels bebording aanwezig is voor 50 km/u;

• dat deze maatregel een tijdelijke maatregel is;

• dat het profiel van de weg voldoet aan de richtlijnen voor een gebiedsontsluitingsweg;

• dat op grond van het bepaalde in artikel 15 lid 1 WVW en artikel 12 BABW voor het plaatsen van verkeerstekens een verkeersbesluit noodzakelijk is;

• dat de vermelden maatregelen worden genomen op basis van artikel 2.1.a. van de Wegenverkeerswet 1994 met de doelstelling het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer en binnen de grenzen gelegen zijn van de gemeente Gooise Meren in de kern Muiden;

.

 

Overleg politie

Gelet op de BABW heeft overleg met de politie plaats gevonden.

 

Bekendmaking

Dit verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de gemeente Gooise Meren.

 

Besluit

Op grond van de overwegingen heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om:

 

1. Een gedeelte van de Mariahoeveweg een snelheidsregime van 50 km/u in te stellen;

2. Dat ter hoogte van de splitsing Mariahoeveweg/Zuidpolderweg en ter hoogte van de Mariahoeveweg bij Volkstuin “Nooit Gedacht” alsook na en voor het hulpdienstenweggetje bij verzorgingsplaats Hackerlaar borden worden geplaats, model A01050 (50 km/u), zoals opgenomen in bijlage I van het RVV1990.

 

Tekening

Op de tekeningen met tekeningnummer 2019-24-1 staat de bebording weergegeven.

 

Bussum, 30 december 2019

 

namens Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

 

 

Dhr. K. Iskender

Adjunct Afdelingshoofd Mens en Omgeving

 

Bezwaar

U kunt tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren, postbus 6000, 1400 HA Bussum.

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

 

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

 

Voorlopige voorziening

Een bezwaar heeft geen opschortende werking van het besluit. Indien er sprake is van onverwijlde spoed, dan kunt u een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te laten treffen. U kunt dit verzoek indienen bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin u uw woonplaats heeft. Voor het verzoek wordt griffierecht geheven.