Regeling wijze van melden Havenverordening

De Havenmeester van Rotterdam,

gelet op:

 • de artikelen 1.10, 3.7 lid 2, 3.9, 4.5 lid 5, 4.11 lid 8, 5.6 lid 2 en 5.7 lid 2 van de Havenverordening Rotterdam 2020, Havenverordening Vlaardingen 2019, Havenverordening Schiedam 2020, Havenverordening Dordrecht 2020, Havenverordening Papendrecht 2020 en Havenverordening gemeente Zwijndrecht;

overwegende dat:

 • de havenmeester bevoegd is te bepalen welke gegevens aan de havenmeester gemeld moeten worden en op welke wijze;

besluit vast te stellen:

Regeling wijze van melden Havenverordening

Artikel 1 Melden gegevens

Voor de volgende artikelen wordt in bijlage I bepaald welke gegevens aan de havenmeester gemeld moeten worden en op welke wijze:

 • a. artikel 3.7 lid 2, Gebruik van ankers en spudpalen;

 • b. artikel 3.9, Melding bedrijfsstoring, gebrek, schade of aanvaring;

 • c. artikel 4.5 lid 5, Verrichten van werkzaamheden;

 • d. artikel 4.11 lid 8, Schoonmaken en ventileren van ladingtanks of sloptanks van tankschepen;

 • e. artikel 5.6 lid 2, Zeetankschepen met gevaarlijke stoffen;

 • f. artikel 5.7 lid 2, Combinatietankschepen met gevaarlijke stoffen.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking op 6 januari 2020.

Artikel 3 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling wijze van melden Havenverordening.

Aldus vastgesteld op 24 december 2019.

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Namens dezen de Havenmeester van Rotterdam, R.J. de Vries

BIJLAGE I

Artikel

nr.

lid

titel

wie moet er melden

wat moet er gemeld worden

wanneer

hoe

3.7

2

gebruik van ankers en spudpalen

schip dat haar ankers of spudpalen wil gebruiken

– naam schip/schepen

– ENI / IMO-nummer schip/schepen

– te nemen ligplaats/locatie

– havennummer

– verwachte periode voor het gebruik van ankers of spudpalen

voorafgaand aan het gebruik van ankers of spudpalen

bij gebruik van ankers of spupalen:

per telefoon, per marifoon op het daarvoor bestemde kanaal, per fax of e-mail

3.9

 

melding bedrijfsstoring, gebrek, schade of aanvaring

schip waar een bedrijfsstoring, gebrek of schade is geconstateerd of dat betrokken is bij een aanvaring

– naam schip

– ENI / IMO-nummer schip

– aard en naam van alle bedrijfsstoringen, gebreken of schades

– naam ligplaats / locatie

– bij aanvaring, de schade aan derden

bij aankomst in de haven van Rotterdam of terstond na het ontstaan van de bedrijfsstoring, gebrek of schade.

Per telefoon, per marifoon op het daarvoor bestemde kanaal, per fax of e-mail

4.5

5

verrichten van werkzaamheden

zeeschip dat werkzaamheden wil uitvoeren

– naam van het schip.

– IMO-nummer van het schip

– ligplaats van het schip tijdens de werkzaamheden

– datum, tijdstip van aanvang en de duur van de werkzaamheden

– aard van de werkzaamheden

– plaats of plaatsen aan boord waar de werkzaamheden worden uitgevoerd

– de uitvoerder

– of het schip blijvend kan beschikken over zijn hoofdvoortstuwing

zo spoedig mogelijk, maar voor aanvang van de werkzaamheden

Elektronische melding via het klantportaal (MyPort).

Indien niet mogelijk dan per telefoon, per marifoon op het daarvoor bestemde kanaal, per fax of e-mail

4.11

8

schoonmaken ventileren van ladingtanks of sloptanks van tankschepen

binnenschip dat wil schoonmaken of ventileren

– naam van het binnenschip

– ENI nummer van het binnenschip

– naam ligplaats gedurende het schoonmaken of ventileren

– de ladingtanks of sloptanks van het schip die worden schoongemaakt of geventileerd

– datum en het tijdstip van aanvang van het schoonmaken of ventileren

– de chemische of technische benaming van de stoffen die de schoon te maken of te ventileren ladingtanks of sloptanks bevatten of laatstelijk hebben bevat

– de methode van schoonmaken of ventileren die wordt toegepast

zo spoedig mogelijk, maar voor aanvang van de werkzaamheden

per telefoon, per marifoon op het daarvoor bestemde kanaal, per fax of e-mail

4.11

8

schoonmaken en ventileren van ladingtanks of sloptanks van tankschepen

zeeschip dat wil schoonmaken of ventileren

– naam van het zeeschip

– IMO-nummer van het zeeschip

– datum en het tijdstip van aanvang van schoonmaken of ventileren

– naam ligplaats gedurende het schoonmaken of ventileren

– de ladingtanks of sloptanks van het schip die worden schoongemaakt of geventileerd

– de chemische of technische benaming van de stoffen die de schoon te maken of te ventileren ladingtanks of sloptanks bevatten of laatstelijk hebben bevat

– de methode van schoonmaken of ventileren die wordt toegepast

zo spoedig mogelijk, maar voor aanvang van de werkzaamheden.

het tijdstip van aanvang van een volgens Marpol Annex II verplichte voorwas wordt ten minste 30 minuten en ten hoogste 2 uur voor aanvang van het voorwassen aan de havenmeester gemeld.

elektronische melding via Portbase (EDI)

verplichte voorwas:

per telefoon, per marifoon via het daarvoor bestemde kanaal, per fax of email

5.6

2

zeetankschepen met gevaarlijke stoffen

zeetankschip dat ligplaats wil nemen buiten een petroleumhaven

– naam van het zeetankschip

– IMO-nummer van zeetankschip

– naam van de ligplaats

– de uit te voeren activiteiten

– datum, tijdstip aanvang van de activiteiten

– de duur van de activiteiten

– de chemische of technische benaming van de stoffen die de ladingtanks of sloptanks bevatten of laatstelijk hebben bevat

– tankstatus (inert ja/nee)

zo spoedig mogelijk maar voordat het zeetankschip ligplaats wil nemen buiten een petroleumhaven.

Elektronische melding via het klantportaal (MyPort).

Indien niet mogelijk dan per telefoon, per marifoon op het daarvoor bestemde kanaal, per fax of e-mail.

5.7

2

combinatietankschepen met gevaarlijke stoffen

combinatie-tankschip dat ligplaats wil nemen buiten een petroleumhaven

– naam van het combinatietankschip

– IMO-nummer van combinatietankschip

– naam van de ligplaats

– de uit te voeren activiteiten

– datum, tijdstip aanvang van de activiteiten,

– de duur van de activiteiten

– de chemische of technische benaming van de stoffen die de ladingtanks of sloptanks bevatten of laatstelijk hebben bevat

– tankstatus (inert ja/nee)

zo spoedig mogelijk maar voordat het combinatietankschip ligplaats wil nemen buiten een petroleumhaven.

Elektronische melding via het klantportaal (MyPort).

Indien niet mogelijk dan per telefoon, per marifoon op het daarvoor bestemde kanaal, per fax of e-mail.

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente waar dit besluit van toepassing is.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • datum bezwaarschrift;

 • de gronden van het bezwaar;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college van Rotterdam, Schiedam of Vlaardingen heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Indien u een bezwaarschrift bij het college van Dordrecht, Papendrecht of Zwijndrecht heeft ingediend, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Dordrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Correspondentieadres:

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Divisie Havenmeester

Haven Coördinatie Centrum

tel: 010-252 1000

fax: 010-252 1600

vhf: Kanaal 14

HCC@portofrotterdam.com

World Port Center

Bezoekadres: Wilhelminakade 909 / Havennummer 1247

Postadres: Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam

Naar boven