Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Havenbedrijf RotterdamStaatscourant 2019, 71815Bekendmakingen aan de scheepvaart

Regeling meldplichtige zeeschepen 2020

De Havenmeester van Rotterdam,

overwegende dat:

 • zeeschepen op grond van nationale regelgeving bepaalde gegevens moeten melden voordat zij de haven binnenlopen, dan wel daaruit vertrekken;

 • de te melden gegevens te summier zijn om het scheepvaartverkeer in de haven veilig en efficiënt af te handelen;

 • het derhalve wenselijk is om zeeschepen te verplichten additionele meldingen aan de Havenmeester te melden bij aankomst, vertrek en indien het zeeschip binnen een haven wordt verhaald;

gelet op:

 • artikel 3.10, tweede lid, van de Havenverordening Rotterdam 2020, Havenverordening Vlaardingen 2019, Havenverordening Schiedam 2020, Havenverordening Dordrecht 2020, Havenverordening Papendrecht 2020 en Havenverordening gemeente Zwijndrecht;

 • Rotterdam: artikel 11.7 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2016;

 • Vlaardingen: artikel III van het Mandaatbesluit Havenmeester Rotterdam 2013;

 • Schiedam: artikel 3 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging havenmeester 2012;

 • Dordrecht; artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging havenmeester;

 • Zwijndrecht: artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging havenmeester 2011;

 • Papendrecht: artikel 4 van het Mandaatbesluit, volmacht en machtiging havenmeester 2011;

besluit van te stellen:

Regeling meldplichtige zeeschepen 2020

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

gemeente:

een ligplaats gelegen in de gemeente Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Dordrecht, Zwijndrecht of Papendrecht;

meldplichtig zeeschip:

zeeschip met een bruto tonnage van 300 of meer of elk zeeschip, waarmee een gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 3, onderdeel g, of een schadelijke stof als bedoeld in artikel 3, onderdeel h, van de Richtlijn 2002/59/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 juni 2002 betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart en tot het intrekken van Richtlijn 93/75/EEG van de Raad (PbEG 2002, L 131) wordt vervoerd.

Artikel 2 Meldingen aankomst meldplichtig zeeschip

Van een meldplichtig zeeschip dat van buiten de gemeente op weg is naar een in de gemeente gelegen ligplaats worden aan de havenmeester de volgende gegevens gemeld:

 • a. entry point zeezijde of achterland;

 • b. naam van kapitein;

 • c. nummer van de verklaring van vrijstelling (indien van toepassing);

 • d. eventuele bijzonderheden aangaande het meldplichtig zeeschip (defecten, schade, beperkingen);

 • e. diepgang;

 • f. naam van het in te zetten loodsencoöperatie (indien van toepassing);

 • g. naam van het in te zetten slepersbedrijf (indien van toepassing);

 • h. aantal sleepboten dat wordt ingezet (indien van toepassing);

 • i. naam van de in te zetten bootliedenorganisatie (indien van toepassing);

 • j. naam van de scheepsagent;

 • k. naam van de contactpersoon bij de scheepsagent;

 • l. gegevens van de ligplaats waar wordt afgemeerd;

 • m. gegevens van de positie van de ligplaats waar wordt afgemeerd, en;

 • n. indien een ruimte of de lading is ontsmet met een gas of met een stof die gas afstaat, wordt tevens gemeld:

  • 1°. de aard van de ontsmette lading;

  • 2°. de chemische of technische benaming van het gebruikte ontsmettingsmiddel;

  • 3°. de ontsmette ruimte of de plaats van stuwage van de ontsmette lading;

  • 4°. de datum en de plaats of de haven van behandeling met een ontsmettingsmiddel;

  • 5°. de ruimten die zijn geventileerd na behandeling met een ontsmettingsmiddel;

  • 6°. of geschikte gasmeetapparatuur aan boord is voor het meten van concentraties van ontsmettingsgas, en;

  • 7°. of ruimten voor aankomst zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van een ontsmettingsgas onder vermelding van de ruimte en de gemeten waarde in deeltjesvolume per miljoen.

Artikel 3 Meldingen verhaal meldplichtig zeeschip

Van een meldplichtig zeeschip dat vanuit de gemeente op weg is naar een andere ligplaats in de gemeente worden aan de havenmeester de volgende gegevens gemeld:

 • a. bezoek identificatie (call reference nummer);

 • b. identificatie meldplichtig zeeschip:

  • 1°. naam;

  • 2°. roepnaam, en;

  • 3°. IMO-identificatienummer of MMSI nummer;

 • c. naam van de kapitein;

 • d. nummer van de verklaring van vrijstelling (indien van toepassing);

 • e. eventuele bijzonderheden aangaande het meldplichtig zeeschip (defecten, schade, beperkingen);

 • f. aantal opvarenden aan boord;

 • g. diepgang;

 • h. naam van het in te zetten loodsencoöperatie (indien van toepassing);

 • i. naam van het in te zetten slepersbedrijf (indien van toepassing);

 • j. aantal sleepboten dat wordt ingezet (indien van toepassing);

 • k. naam van de in te zetten bootliedenorganisatie (indien van toepassing);

 • l. naam van de scheepsagent;

 • m. naam van de contactpersoon bij de scheepsagent;

 • n. estimated time of departure (etd) vanaf de (huidige) ligplaats;

 • o. gegevens van de ligplaats waar wordt afgemeerd, en;

 • p. gegevens van de positie van de ligplaats waar wordt afgemeerd.

 • q. de gevaarlijke of schadelijke stoffen die het schip vervoert, de gegevens gemeld die worden genoemd in bijlage I, onder punt 3, van de richtlijn monitoring- en informatiesysteem zeescheepvaart (2002/59/EG)

Artikel 4 Meldingen vertrek meldplichtig zeeschip

Van een meldplichtig zeeschip dat vertrekt naar een ligplaats buiten de gemeente, worden aan de havenmeester de volgende gegevens gemeld:

 • a. bezoek identificatie (call reference nummer);

 • b. identificatie meldplichtig zeeschip:

  • 1°. naam;

  • 2°. roepnaam, en;

  • 3°. IMO-identificatienummer of MMSI nummer;

 • c. exit point zeezijde of achterland;

 • d. naam van de kapitein;

 • e. nummer van de verklaring van vrijstelling (indien van toepassing);

 • f. eventuele bijzonderheden aangaande het meldplichtig zeeschip (defecten, schade, beperkingen);

 • g. aantal opvarenden aan boord;

 • h. diepgang;

 • i. naam van het in te zetten loodsencoöperatie (indien van toepassing);

 • j. naam van het in te zetten slepersbedrijf (indien van toepassing);

 • k. aantal sleepboten dat wordt ingezet (indien van toepassing);

 • l. naam van de in te zetten bootliedenorganisatie (indien van toepassing);

 • m. naam van de scheepsagent;

 • n. naam van de contactpersoon bij de scheepsagent, en;

 • o. estimated time of departure (etd) vanaf de ligplaats.

Artikel 5 Tijdstip melding

 • 1. De melding, bedoeld in artikel 2, geschiedt:

  • a. ten minste 24 uur voor aankomst in de gemeente, of;

  • b. indien de bestemming bij de afvaart uit de vorige haven bekend was en de reisduur minder dan 24 uur bedraagt, uiterlijk op het tijdstip waarop het meldplichtig zeeschip de vorige haven verlaat, of;

  • c. indien de bestemming bij de afvaart uit de vorige haven nog niet bekend was of tijdens de reis wordt gewijzigd, zodra deze bekend is, of;

  • d. indien het meldplichtig zeeschip LNG vervoert of een diepgang heeft van 17,40 meter of meer, uiterlijk 48 uur voor aankomst in de gemeente.

 • 2. De melding, bedoeld in artikel 3, geschiedt:

  • a. ten minste 6 uur voor vertrek van het meldplichtig zeeschip uit de gemeente, of;

  • b. indien gebruik wordt gemaakt van een loodsencoöperatie of slepersbedrijf, uiterlijk 12 uur voor vertrek van het meldplichtig zeeschip uit de gemeente, of;

  • c. indien het meldplichtig zeeschip LNG vervoert of een diepgang heeft van 17,40 meter of meer, uiterlijk 12 uur voor vertrek uit de gemeente.

 • 3. De melding, bedoeld in artikel 4, geschiedt:

  • a. ten minste 6 uur voor vertrek van het meldplichtig zeeschip uit de gemeente, of;

  • b. indien gebruik wordt gemaakt van een loodsencoöperatie of slepersbedrijf, uiterlijk 12 uur voor vertrek van het meldplichtig zeeschip uit de gemeente, of;

  • c. indien het meldplichtig zeeschip LNG vervoert of een diepgang heeft van 17,40 meter, uiterlijk 12 uur voor vertrek uit de gemeente.

Artikel 6 Doorgeven van wijzigingen in de gemelde gegevens

Wijzigingen in de op grond van de artikelen 2 tot en met 4 gemelde gegevens en wijzigingen van meer dan 30 minuten in de eerder gemelde aankomst- of vertrektijd worden tot het moment van aankomst onderscheidenlijk vertrek onmiddellijk doorgegeven.

Artikel 7 Wijze van melding

De meldingen, bedoeld in de artikelen 2 tot en met 4, worden, via een door de Havenmeester vastgesteld formulier, elektronisch gedaan in het meldportaal van de Havenmeester in het Port Community Systeem.

Artikel 8 Intrekken

De Regeling meldplichtige zeeschepen Rotterdam 2015 wordt ingetrokken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking op 6 januari 2020.

Artikel 10 Citeertitel

De regeling wordt aangehaald als: Regeling meldplichtige zeeschepen 2020.

Aldus vastgesteld op 24 december 2019

De colleges van burgemeester en wethouders van Rotterdam, Vlaardingen, Schiedam, Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht. Namens dezen de Havenmeester van Rotterdam, R.J. de Vries

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken tegen dit besluit door het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente waar dit besluit van toepassing is.

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

 • naam en adres van de indiener;

 • datum bezwaarschrift;

 • de gronden van het bezwaar;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college van Rotterdam, Schiedam of Vlaardingen heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Indien u een bezwaarschrift bij het college van Dordrecht, Papendrecht of Zwijndrecht heeft ingediend, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Dordrecht, sector Bestuursrecht, Postbus 7003, 3300 GC Dordrecht.

Voor een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd.

Correspondentieadres:

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Divisie Havenmeester

Haven Coördinatie Centrum

tel: 010-252 1000

fax: 010-252 1600

vhf: Kanaal 14

HCC@portofrotterdam.com

World Port Center

Bezoekadres: Wilhelminakade 909 / Havennummer 1247

Postadres: Postbus 6622, 3002 AP Rotterdam